Frågor och svar

På denna sida får du svar på några av de vanligaste frågorna om Göteborgs Stads arbete med social hänsyn i upphandling som arbetsmarknadsverktyg.

Hur många anställningar har skapats?

Svar:

I början av 2016 har totalt drygt 150 anställningstillfällen skapats.  Merparten av de anställningskrav som Göteborgs Stad har ställt i sina tjänsteupphandlingar har tillkommit inom ramen för ett pilotprojekt som endast sju av stadens nära 100 bolag och förvaltningar har deltagit i. Resultatet under projektperioden augusti 2014 – juli 2015 var för dessa sju upphandlande enheter 121 allmänna visstidsanställningar med en omfattning om minst 3 månader.

Jobben har gått till de prioriterade målgrupperna ungdomar, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning. 

Inga uppgifter finns om vilket antal anställningar som kan tänkas tillkomma per år vid eventuell implementering av modellen i stadens övriga bolag och förvaltningar. Genomförd socioekonomisk utvärdering visar dock på betydande samhällsekonomiska vinster när den arbetslöse blir skattebetalare och tidigare produktionsbortfall övergår till ökat produktionsvärde.  

Ytterligare information:

Anställningarna har kommit till som ett resultat av att kravformuleringar liksom arbetsformer har behövt testas under utvecklingen av en modell för Göteborgs Stads arbete med social hänsyn. Att skapa en kvalitetssäkrad arbetsordning och hållbara processer för social hänsyn som kan stärka integrationen, kompetensförsörjningen och den sociala hållbarheten i Göteborg har varit överordnat de kvantitativa resultaten.

Modellen bygger på dialog och samverkan med leverantörerna såväl som med berörda fack- och branschorganisationer. Leverantörerna har fått stöd av stadens arbetsmarknadsverksamheter i rekryteringsprocessen. Matchnings- och rekryteringsarbetet har varit avgörande för det lyckade resultatet.

Utöver de krav på social hänsyn i tjänsteupphandling som ställts inom pilotprojektet har övriga bolag och förvaltningar arbetat efter kommunens budgetdirektiv om att social hänsyn ska beaktas i minst 50% av upphandlingarna. Social hänsyn omfattar även frågor om jämställdhet, tillgänglighet, beaktande av hållbarhetskriterier, frågor om etisk handel, CSR och mycket mer.

Hur relaterar anställningskraven till LAS?

Svar:

Föreskrifterna i de olika upphandlingsalternativen som innebär att leverantören med stöd av stadens arbetsmarknadsverksamheter ombedes anställda personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, innehåller alltid upplysningar om arbetsrättsliga förhållanden som skall beaktas av anbudsgivaren för att LAS-företräden inte ska åsidosättas. Om leverantören tidigare har behövt säga upp personal och kan bevisa att hen har en person på LAS-listan så faller kravet på anställning. Därtill finns en gräns på AVA om max 720 dagar (eller om centralt kollektivavtal stadgar annorlunda) för att inte leverantören ska tvingas tillsvidareanställa personen.

En koordinerande stödfunktion med arbetsmarknadskompetens finns på plats i staden som bistår både upphandlande enhet och leverantör i diskussionerna om uppfyllandet av anställningskraven. Den har en nära samverkan med berörda branschorganisationer såväl som fackförbund i syfte att se till att kravformuleringar och genomförandet av anställningarna följer de regelverk och bestämmelser som gäller i varje enskilt fall.

Ytterligare information:

Du kan läsa mer om vad fack- och branschorganisationer säger om anställningskrav och regelverk i följande intervjuer med BI Väst och LO:

Intervju med Sveriges Byggindustrier Väst

Intervju med LO

Vilka går jobben till?

Svar:

De jobb som skapas genom social hänsyn i Göteborgs Stads tjänsteupphandlingar går i första hand till arbetslösa utrikes födda, ungdomar 18-25 år samt personer med funktionsnedsättning. Leverantören gör själv en rekryteringsprofil och erbjuds hjälp från stadens arbetsmarknadsverksamheter och Arbetsförmedlingen med att finna kandidater för tjänsten/ tjänsterna. Det är leverantören som bestämmer vem eller vilka som ska intervjuas och därefter anställas.

Ytterligare information:

Arbetslösheten är större i de prioriterade målgrupperna än bland övriga arbetslösa i Göteborg. Denna snedfördelning av jobben avspeglar sig även geografiskt i Göteborg och har fått till konsekvens att försörjningsstödet är ojämnt fördelat över staden. Det finns ett samband mellan ett högt beroende av försörjningsstöd och andra samhällskostnader såsom övrig socialtjänst, vård- och medicin och rättsväsende. Därför är insatser för en jämnare fördelning både geografiskt och mellan grupper samhällsekonomiskt gynnsamt. Barn som växer upp med arbetslösa föräldrar löper större risk att själva hamna i utanförskap som vuxna.

Ett arbete för någon som stått utan inkomst och sysselsättning under en längre period betyder mycket för livskvaliteten och sprider ringar på vattnet även i personens omgivning. Länkarna nedan leder till reportage och intervjuer med några av dem som har fått jobb genom social hänsyn i upphandling:

Projektadministratör fick fast anställning

Målarlärling fick tjänst via social hänsyn

En teknikers resa

Vilken är ''Göteborgs Stads modell'' för social hänsyn?

Svar:

Benämningen hänvisar till den gemensamma arbetsordning för social hänsyn i Göteborgs Stads tjänsteupphandlingar som togs fram och testades inom ramen för ett pilotprojekt under perioden augusti 2013 till hösten 2015. Från och med år 2016 omfattas hela Staden av arbetet med social hänsyn enligt denna modell. I enlighet med Stadens Budget ska upphandlande eneheter i Staden arbeta med social hänsyn i form av sysselsättningsvillkor och i Stadens policy för upphandling och inköp står att följande nu gäller för alla upphandlande förvaltningar och bolag i Staden:

”Vid genomförande av upphandlingar som kan omfatta sociala hänsynskriterier ska Göteborgs Stads modell för social hänsyn i offentlig upphandling användas. En stödfunktion finns etablerad hos Upphandlingsbolaget. Vid avsteg från denna inriktning ska annan avstämd modell kunna redovisas.”

Syftet med detta arbete är att stärka integrationen, kompetensförsörjningen och den sociala hållbarheten i Göteborg.

Ytterligare information:

I framtagen modell ligger fokus på hur kommunen kan skapa arbetstillfällen för ungdomar, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning hos stadens leverantörer med hjälp av krav på social hänsyn i upphandlingsunderlagen. Den bygger på en kontinuerlig dialog och samverkan mellan berörda bransch- och fackorganisationer, leverantörer, kommunala upphandlande enheter, kommunens arbetsmarknadsverksamheter, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Social resursförvaltning och Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen. En stödfunktion finns på plats på Göteborgs Stad inköp och upphandling vars uppgift är att samordna arbetet.

Hur omhändertas risken för undanträngningseffekter?

Svar:

Varje upphandling är unik och olika förutsättningar gäller för olika branscher och företag. Därför bygger Göteborgs Stads modell för tillskapandet av anställningar via upphandling på att en nära dialog förs med berörda leverantörer såväl som med branschförbund och fackförbund gällande varje enskild upphandling. Det innebär att vi i en del upphandlingar avstår från att ställa anställningskrav även om de faller inom ramen för de grundläggande avgränsningarna.

Enligt grundläggande avgränsningar ställs anställningskrav enbart i tjänsteupphandlingar vars genomförande tar mer än fyra månader och där utförandet kräver mer än en person anställd på heltid. Ett allmänt riktmärke finns också om en anställd via social hänsyn per 2-10 anställda för genomförandet av uppdraget, därefter en per 10 anställda.

Vidare innehåller föreskrifterna i de olika upphandlingsalternativen alltid upplysningar om arbetsrättsliga förhållanden som skall beaktas av anbudsgivaren för att eventuella LAS-företräden inte ska åsidosättas och undanträngningseffekter inte ska uppstå.

En koordinerande stödfunktion med arbetsmarknadskompetens finns på plats på Upphandlingsbolaget vilken i dialog med Arbetsförmedlingen, bransch- och fackförbund samt övriga berörda tillser att upphandlingens påverkan på branschens förutsättningar ur olika perspektiv överväges inför beslut om krav på social hänsyn.

Hur lyder kravformuleringarna?

Svar:

Här finner du fullständiga mallar för de krav- och villkorsformuleringar som tagits fram inom pilotprojektet för social hänsyn i Göteborgs Stads upphandlingar.