Social hänsyn i Göteborg

Göteborgs Stads modell för social hänsyn i upphandling är en viktig del av Göteborgs Stads arbete för att skapa en öppen och jämlik stad där människor vill leva och bo. Genom att skapa jobb för människor som står utanför arbetsmarknaden, får fler möjligheten att bli självförsörjande och skapa sig en meningsfull vardag. 

Social hänsyn - ett prioriterat mål i staden

Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar. En del i detta arbete är att minst 50 procent av stadens alla tjänsteupphandlingar ska göras med Göteborgs Stads modell för social hänsyn. Arbetet med modellen ska främja sysselsättningsmöjligheter för personer som står långt från arbetsmarknaden, stimulera social integration, lika möjligheter och sociala rättigheter.

Göteborgs Stads definition av social hänsyn

I Göteborgs Stads modell för social hänsyn ligger fokus vid fyra aspekter av social hänsyn:

 • Anställnings- och sysselsättningsmöjligheter
 • Anständigt arbete
 • Arbetsvillkor som uppfyller arbetstagarens rättigheter
 • Social integration

Social hållbarhet (CSR krav) kan också handla om:

 • Krav på kollektivavtalsliknande villkor, s.k. "särskilda arbetsrättsliga arbetsvillkor".
 • Krav på att leverantören ska ta emot lärlingar
 • Krav på arbetsträningsplatser och visstidsanställningar
 • Antidiskrimineringsvillkor
 • Tillgänglighetskrav
 • Hållbarhetskriterier
 • Krav på etisk handel.

Göteborgs Stad Inköp och upphandling arbetar sedan länge med etisk handel som ett mål vid sidan av social hänsyn och sedan 2016 har staden också börjat ställa arbetsrättsliga villkor.

Stödfunktion för stadens gemensamma modell

En stödfunktion för modellen finns inrättad i Göteborgs Stad med resurser hos såväl Inköp och upphandling som Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen. Stödfunktionens uppgift är vara ett stöd till förvaltningar, bolag , leverantörer och arbetssökande vid användandet av modellen och vid sysselsättningskrav. 

Kontakta stödfunktionen på 031-366 37 00.

Behöver du vägledning i andra sociala krav än sysselsättning?

Göteborgs Stad inköp och upphandling erbjuder stöd till Göteborgs Stads bolag och förvaltningar när krav ska ställas på sociala hänsyn som inte direkt omfattas av stadens modell, såsom krav på tillgänglighet, etiska krav eller särskilda arbetsrättsliga arbetsvillkor.

Ring Inköp och upphandling på 031-366 37 00 för vägledning.