Upphandlingsbolaget skapar hållbarhetsfunktion

Under våren bildas en ny hållbarhetsfunktion på Upphandlingsbolaget. Den kommer att tillhandahålla stöd för krav på social hänsyn jämsides med det totala stödet för övriga CSR-krav och miljökrav i upphandling.
— Vi vill att social hänsyn blir en integrerad del i det totala stödet, säger Carin Bergdahl, avdelningschef på Upphandlingsbolaget.

Under våren bildas en hållbarhetsfunktion på Upphandlingsbolaget bestående av två miljöspecialister, en hållbarhetssamordnare och två CSR-specialister. Hållbarhetsfunktionen kommer att fungera som stödfunktion för social hänsyn jämsides det totala stödet för kollektivavtalsliknande villkor, övriga CSR-krav och miljökrav.

Carin Bergdahl är chef för Specialist & Uppföljning, den avdelning som hållbarhetsfunktionen kommer att tillhöra.

 När räknar Upphandlingsbolaget med att  hållbarhetsfunktionen finns på plats?

   — Rekryteringar pågår just nu. En CSR-specialist har redan rekryterats. Hon heter Charlotte Lundqvist och kommer direkt från en tjänst på Sida. 

Hon tillträder den 24 februari och kommer i första hand att utgöra ett stöd, både internt på UHB och till stadens verksamheter, i arbetet med att ställa krav på social hänsyn (sysselsättningsspåret) i upphandling. Charlotte kommer även att stå i kontakt med ArbVux såväl med berörda fack- och branschorganisationer. Senast i sommar kommer hela hållbarhetsfunktionen att finnas på plats.

Varför har Upphandlingsbolaget valt att organisera arbetet med social hänsyn på detta viset?

— Det är viktigt att arbetet med social hänsyn, som hittills har utförts inom ett pilotprojekt, blir en integrerad del av Upphandlingsbolagets ordinarie verksamhet. Vår avsikt är att arbeta med krav på social hänsyn på samma sätt som vi arbetar med övriga hållbarhetskrav. Den sociala hållbarheten kommer naturligtvis att ingå i det totala upphandlingsstödet som Upphandlingsbolaget erbjuder. Vi kommer också fortsatt att erbjuda stöd till leverantörerna.  

Vilken roll kommer Upphandlingsbolaget att ha vid implementeringen av arbetet med social hänsyn som arbetsmarknadsverktyg i de bolag och förvaltningar som hittills inte arbetat med det?

— Allt pekar på att hela Staden genom den nya upphandlings- och inköpspolicyn kommer att få som riktlinje att arbeta efter den gemensamma modell för social hänsyn som pilotprojektet tagit fram. Det innebär givetvis att Upphandlingsbolaget inom ramen för sitt befintliga uppdrag kommer att ha en aktiv, stödjande roll.

Hur kommer samverkan med de organisationer som har ansvar för målgrupperna, såsom Stadens arbetsmarknadsverksamheter, att se ut?

— Ett nära samarbete med Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningen kommer att vara centralt i det vidare samordningsarbetet gällande anställningar för arbetslösa ungdomar, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning via social hänsyn i upphandling. En resurs tillsätts på ArbVux i februari som kommer att arbeta med utbildning inför och matchningen av målgrupperna med de anställningar som skapas via upphandlingarna. (För mer information se sidan om hur målgruppsprocessen går till).