Så påverkas upphandling av att barnkonventionen har blivit lag

Den 1 januari 2020 började lagen om Förenta nationernas konvention om barns rättigheter (barnkonventionen) att gälla. Det innebär bland annat att vid upphandlingar som påverkar barn ska upphandlande myndigheter och enheter ta hänsyn till barns rättigheter.

Stödfunktionen för social hänsyn i Göteborg arbetar idag inom Jämlik stad, Målområde – Skapa förutsättningar för arbete. I vårt dagliga arbete behöver också reflektera kring de synergier som vårt arbete skapar för de andra fokusområdena. För att Jämlik stad ska fungera behöver alla de fyra fokusområdena gå i samklang.

Hur påverkar då vårt arbete barnen, hur kan vi med att med hjälp av upphandling och särskilda kontraktsvillkor kring social hänsyn göra skillnad?

Genom att använda oss av upphandling som en arbetsmarknadsåtgärd skapar vi förutsättningar för vårdnadshavare att får jobb. Genom att skapa arbete för vårdnadshavare skapar vi förutsättningar för att barnen ska få en bättre framtid. Att vårdnadshavarna får möjlighet att bygga upp sin egenmakt och sitt självförtroende är avgörande för att de i sin tur ska kunna vara den viktigaste resursen under ett barns uppväxt, både för anknytning, tidig språkutveckling och möjligheterna att klara skolan.

Barns livsvillkor och hälsa påverkar hela deras livet. Alla föds inte med goda ekonomiska och fysiska uppväxtvillkor, trygga relationer till vuxna, goda kamratrelationer samt lek och lärande.  Vårt lärande börjar tidigt och vi tar efter de som vi lever med. Vi influerar barnen och de unga omedvetet genom våra erfarenheter, kunskaper och tankar vilket blir en grund för barnets kunskap och världsbild.

Alla barn i Göteborg har inte samma förutsättningar. Olika familjer bidrar till att barn har skilda förutsättningar att utvecklas under sin uppväxt. Alla vårdnadshavare har inte samma sociala och ekonomiska resurser och förutsättningar. De socioekonomiska förhållandena och den strukturella diskrimineringen avspeglar sig på detta sätt i barns olika uppväxtvillkor.  Att varje barn och ungdom oavsett socioekonomisk status, geografisk hemvist, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder och sexuell läggningen får en god start i livet och en god uppväxt är därför centralt för att uppnå likvärdiga livsvillkor och förutsättningar för nå en jämlik stad.

Så om vi skapar förutsättningar för föräldrarna att bli bra förebilder och stärker deras självbild så skapar vi en god grogrund för barnens utveckling och framtid!

Läs mer på Upphandlingsmyndighetens hemsida.