Berättelser om pilotprojektet

mats_andrason

Mats Andréason

Inköpssamordnare
Higab

"Arbetslösheten löper som en röd tråd genom problematiken med segregation, utanförskap och ekonomiska problem. Samtidigt handlar det ju om en enorm outnyttjad potential av kompetens, erfarenheter och arbetslust. Att lösgöra och aktivera den på arbetsmarknaden har en avgörande effekt både för individen såväl som för företagen och samhället. Låt oss ta vårt ansvar och hitta kreativa lösningar!"

Mats representerar Higab i pilotprojektets upphandlingsarbetsgrupp. Higab är ett av sju bolag och förvaltningar i Göteborgs Stad som testar pilotprojektets modell för social hänsyn.

Till citat 2

Elisabeth Fröiseth

Upphandlare 
Göteborgs Stad inköp och upphandling

"Det är viktigt att ha med sig information från leverantörerna och marknaden. Det kanske inte alls ser ut som du tror. Jag tror mycket på att marknaden själv i mångt och mycket kan specificera vad som passar dem.”

"De medel som finns för att kunna göra denna typ av samhällsinsats genom upphandling är begränsade, så när nu möjligheten finns, tycker jag vi ska göra det. ”

Elisabeth var en av dem som var först ut med att ställa ett krav på social hänsyn som innebar anställningsmöjligheter för personer ur målgrupperna. Inköp och upphandling är en av sju upphandlande enheter som deltar i pilotprojektet. 

Lena Lundin

Lena Lundin

Områdeschef
Västra Hisingens Stadsdelsförvaltning

"Problemet för många är att man sorteras bort redan tidigt i rekryteringsprocessen eftersom man inte kan uppvisa de formella meriter som efterfrågas. Samtidigt säger erfarenheten på Västra Hisingen att man som regel gör jättebra ifrån sig bara man får en chans.  Genom social hänsyn i upphandling kan fler få den chansen."

Lena representerar Göteborgs Stads Stadsdelsförvaltningar i pilotprojektets arbetsgrupp. Stadsdelsförvaltningarna (SDF) tillhör de målgruppsansvariga aktörerna i arbetet med social hänsyn.

Thomas Larsson WH Servicebolagen AB

Thomas Larsson

Vice VD
WH Servicebolagen AB

"Som entreprenör är det viktigt att ställa sig frågan om varför man ska lägga anbud på Göteborgs Stads upphandlingar med krav på social hänsyn. För WH Servicebolagen AB är det här ett sätt att både göra samhällsnytta och säkerställa framtiden för företaget. Inom en snar framtid kommer det råda kompetensbrist i byggbranschen."

"Jag tror krav på social hänsyn i upphandlingarna kommer höja baskraven och lyfta lägstanivån på anbudsgivarna. Det är bra!"

Thomas Larsson representerar WH Servicebolagen i pilotprojektets referensgrupp med leverantörer från byggsektorn. 

Stina Johansson

Stina Johansson

Rektor
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

"Den absolut bästa platsen för integration är arbetsplatsen. Också vad gäller ungdomar är det oerhört väsentligt att få arbeta redan under de första arbetsåren. Det lägger grunden för en tro på 'det goda samhället' och motiverar viljan att bidra."

"Utmaningen för upphandlarna tror jag är att få fram vilka kompetenser och yrkeskategorier som kommer behövas i projekten som ska upphandlas. De uppgifterna behöver vi inom målgruppsprocessen för att veta vilka utbildningssatsningar som behövs."

Stina sitter i pilotprojektets arbetsgrupp och har medverkat till att få till stånd en första byggutbildningssatsning som ska rusta personer ur målgrupperna för kommande tjänster via social hänsyn i upphandling.

Anna Nordén

Inköpschef, Familjebostäder
Samordnare, Framtiden

"Arbetet med social hänsyn och samhällsansvar har inom Framtidenkoncernen varit varumärkesstärkande vilket skapar drivkraft och energi i frågan. Det finns en koppling till vår affär som bedöms som positiv.” 

Anna Nordén representerar Framtidenkoncernen i pilotprojektets upphandlingsarbetsgrupp. Framtiden är ett av sju bolag och förvaltningar i Göteborgs Stad som just nu testar pilotprojektets modell.

Ny red 3

Eva Maria Samelius Kristensson

Arbetsförmedlare
Arbetsförmedlingen Gamlestaden

"För oss handlar det om att hitta rätt urval av människor till de lediga tjänster som kommer till genom upphandlingarna. De ska ha rätt bakgrund och förutsättningar. En del rustar vi efter individuella planeringar med t.ex. praktik, utbildning och möjlighet till anställningsstöd. Andra är redan klara och redo att ta sig an en anställning."

”De flesta arbetsgivare ser att mångfald i företaget eller organisationen är en styrka. "

Eva Maria representerar Arbetsförmedlingen i pilotprojektets arbetsgrupp. AF är en av de målgruppsansvariga aktörerna i arbetet med social hänsyn.

Susanne Brattelius

HR-ansvarig
Tuve Bygg AB

"Det tog inte mer än någon dag innan de mailade mig flera ansökningar och CV:n. En av de sökande var till och med överkvalificerad."

"Märker man att personer har rätt inställning vågar man satsa. Men då måste man ju träffa dessa människor också.”

Susanne fick ansvaret att i samverkan med stadens arbetsmarknadsverksamheter rekrytera och anställa personer som stått långt från arbetsmarknaden när företaget tilldelades ett projekt med social hänsyn.

Sami Korpela

Rekryterare, Västra Hisingen
Äpplet Jobbcentrum

"Projektets modell för social hänsyn i upphandling är ett väldigt bra koncept som både hjälper företag när de har anställningsbehov samtidigt som det hjälper långtidsarbetslösa att få en sysselsättning."

Sami höll i juni 2014 det första rekryteringsmötet som gjordes i samverkan med en leverantör som vunnit en upphandling där krav ställts på anställning ur de prioriterade målgrupperna.