Referensgrupp med leverantörer bistår pilotprojektet

Den 29 oktober hölls ett första möte med pilotprojektets nya referensgrupp bestående av leverantörer till Göteborgs Stad. Referensgruppens syfte är att fungera som bollplank och bistå pilotprojektet i framtagandet av en modell för social hänsyn i stadens tjänsteupphandlingar. 

Det surrades ivrigt i konferenslokalen under första mötet med den leverantörsreferensgrupp som bildats till följd av de frukostmöten för leverantörer som pilotprojektet för social hänsyn arrangerade på Upphandlingsbolaget tidigare i höst. Efter en kort nulägesrapport fick deltagarna bilda ”bikupor” för att diskutera mallarna för krav och villkor på social hänsyn samt utkasten till arbetsordningar för upphandlings- respektive leverantörsprocessen som tagits fram inom projektet. Många olika funderingar och frågor ventilerades och mynnade ut i ett antal förslag. 

I referensgruppen finns små och medelstora företag såväl som koncerner med och många olika branscher är representerade; alltifrån lokalvård, bygg och arkitektur till socialt företagande. De flesta deltagare arbetar redan med samhällsansvar på något vis och delar intresset för Göteborgs Stads budgetbeslut som syftar till att skapa jobbförutsättningar på mer jämna villkor genom social hänsyn i offentlig upphandling. Det breda politiska stödet gör frågan viktig för näringslivet. 

En samverkan med stadens leverantörer är viktig för att arbetet med social hänsyn i offentlig upphandling ska bli hållbar.

Bland de ämnen som diskuterades på mötet var bland annat arbetsrättsfrågor och vikten av att upprätthålla goda och välfungerande relationer med facket. Gällande kravformuleringar förordade vissa deltagare framförallt en tydlighet som kan säkerställa att resultatet verkligen bidrar till det som Göteborgs Stads budgetbeslut syftar till: att minska arbetslösheten bland långtidsarbetslösa och förhindra att staden glider isär. Andra menade att detta hellre bör åstadkommas med hjälp av de mer flexibla kravformuleringarna som lämnar utrymme åt leverantörernas egna initiativ. Många underströk också vikten av uppföljning samt utvärdering av effekterna för de olika alternativen.

En önskan om tätare samarbete med upphandlare överlag var något som genomsyrade diskussionerna på mötet. "En bättre dialog mellan leverantörer och upphandlare skulle göra upphandlingar bättre och mer transparenta i framtiden", uttryckte sig en av deltagarna. Förslag lades fram om att sammanföra pilotprojektets hela upphandlargrupp med leverantörsreferensgruppen. Alla upphandlare var inbjudna redan till detta första möte och kommer även fortsättningsvis att bjudas in. Förhoppningen är att alla har möjlighet att närvara vid nästa tillfälle.

Ett annat förslag som kommer att övervägas är att bilda mindre, mer branschspecifika referensgrupper för att bättre kunna diskutera de olika villkor och förutsättningar som råder inom respektive bransch i förhållande till modellen för social hänsyn som pilotprojektet arbetar med.

Projektledarna har efter mötet sammanställt alla frågor och förslag från referensgruppen och kommer att svara an på dessa och återkoppla till gruppen vid kommande möten. De ser fram emot att fortsätta det goda samtalet med referensgruppen – ett gott samarbete mellan Göteborgs stad och näringslivet är avgörande för att göra modellen långsiktigt hållbar.