Pressmeddelande: Nya arbetstillfällen skapas med hjälp av upphandling

40 ungdomar, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning har fått arbete hos stadens leverantörer. Detta tack vare Göteborgs Stads satsning på att använda social hänsyn i tjänsteupphandling som ett arbetsmarknadsverktyg. Syftet är en ökad social hållbarhet i staden.

Sedan augusti förra året har ett 40-tal personer fått anställning genom att sju kommunala bolag och förvaltningar har ställt krav på social hänsyn i totalt 25 upphandlingar. Det är bara början. Bara inom de sju organisationer som ingår i pågående pilotprojekt är över 300 upphandlingar planerade fram till 2017. På sikt är målet att hela Göteborg Stad ska kunna arbeta efter samma modell.

—     Med hjälp av ansvarsfull upphandling kan vi både förändra människors livssituation och bidra till att hålla ihop staden, förklarar projektledare Maja Ohlsson som tillsammans med Jörgen Larzon samordnar arbetet från Upphandlingsbolaget.

Vinsterna är många. När fler ungdomar, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning får arbete skapas jämnare villkor på arbetsmarknaden och en ökad integration. Samtidigt får företagen en bredare kompetens och ökad mångfald i sina verksamheter. Effekten är minskade kostnader för samhället.

—     Alla tjänar med andra ord på att ta social hänsyn i affärer, säger Maja Ohlsson.

En viktig del i det nu pågående arbetet handlar om att hitta långsiktigt hållbara samarbetsformer mellan upphandlare, leverantörer och offentliga arbetsmarknadsverksamheter.

—     Vi har tillsammans med samarbetspartners tagit fram en hållbar modell för hur staden kan identifiera, utbilda och rekrytera personer ur de prioriterade målgrupperna för de arbetstillfällen som skapas via upphandlingarna, berättar Jörgen Larzon.

Göteborgs Stads modell för social hänsyn i tjänsteupphandling som arbetsmarknadsverktyg är unik i Sverige. Arbetet sker i bred samverkan med upphandlande enheter och berörda arbetsmarknadsanknutna organisationer samt i dialog med näringslivet, fack- och branschorganisationer, sektorn för social ekonomi med flera. Pilotprojektet startade hösten 2013 och beräknas tas upp för beslut i kommunstyrelsen hösten 2015. Syftet är att bidra till en stärkt kompetensförsörjning och en ökad social hållbarhet i staden.

För mer information:   www.socialhansyn.se
Kontaktpersoner:           

Jörgen Larzon, projektledare, Upphandlingsbolaget,  (målgrupper & arbetsmarknad):

Tel.nr: 031-334 37 97, e-post: jorgen.larzon@uhb.goteborg.se

Maja Ohlsson, projektledare, Upphandlingsbolaget, (upphandling & leverantörer):

Tel.nr: 031-334 37 96, e-post: maja.ohlsson@uhb.goteborg.se

Aktörer i Göteborgs Stads pilotprojekt för social hänsyn i upphandling:

Beställare: Stadsledningskontoret.

Processägare: Upphandlingsbolaget.

Upphandlande enheter: Upphandlingsbolaget, Framtiden AB, Älvstranden utveckling, Lokalförvaltningen, Trafikkontoret, Park- och naturförvaltningen och Higab.

Arbetsmarknadsanknutna organisationer: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Göteborgs Stads stadsdelsförvaltningar, Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsförvaltningen, Social Resursförvaltning och Samordningsförbunden.

Referensgrupper: Fackförbund, branschorganisationer och leverantörer.’