Rapportera avsteg från modellen

Stödfunktionen har fått i uppdrag att samla in avsteg som görs från Göteborgs Stads modell för social hänsyn i upphandling. Syftet är att skapa en överblick över vilka samarbeten, utöver de som går via stödfunktionen, som sker genom social hänsyn i upphandling.

Nedan kan du läsa om vad ett avsteg innebär och längst ned på sidan hittar du en mall för din avstegsrapport.

Avsteg från Göteborgs Stads modell för social hänsyn i upphandling

Social hänsyn i upphandling innebär att ett särskilt kontraktsvillkor om sysselsättning skrivs in i en upphandling. Syftet är att ställa krav på stadens leverantörer gällande anställning för personer som behöver kommunens hjälp att komma ut i arbete. Exempel på grupper som får hjälp genom social hänsyn i upphandling är nyanlända, personer med funktionsvariation, personer på försörjningsstöd och långtidsarbetslösa med flera.

Kommunfullmäktige tog 2016 beslut om en gemensam modell för social hänsyn som ska användas i upphandlingar där objekt och omfattning gör det möjligt. En stödfunktion är inrättad hos Inköp och upphandling som samarbetar nära med förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning. För mer information läs på socialhansyn.se, här kan du även se hur och på vilket sätt stöd kan erbjudas av stödfunktionen för social hänsyn i upphandling.

Enligt Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling kan annan avstämd modell för social hänsyn användas. Detta avsteg ska rapporteras till nämnden för inköp och upphandling. Det saknas idag en samlad bild av vilka olika modeller som används och vad de leder till i skapade arbetstillfällen eller andra resultat.

Varför ska vi rapportera avsteg?

Syftet med avstegsrapporteringen är att få en samlad blid av hur förvaltningar, bolag eller stadsdelar använder social hänsyn i upphandling och vilka resultat som uppnås. Avstegen som rapporteras in avser att ge en mer sammanhängande bild av stadens gemensamma rapportering och uppföljning. Avstegsrapporteringen är även viktig för att Inköp och upphandling ska kunna dra lärdom av och hålla modellen för social hänsyn flexibel och framåtskridande.

Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling finns anvisningen att:

Vid genomförande av upphandlingar som kan omfatta sociala hänsynskriterier ska Göteborgs Stads modell för social hänsyn i offentlig upphandling användas, http://socialhansyn.se/. En stödfunktion för modellen finns etablerad hos nämnden för inköp och upphandling och nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning. Vid avsteg ska annan avstämd modell kunna redovisas till Göteborgs inköps- och upphandlingsnämnd. 

Inköp och upphandling kommer regelbundet att redovisa avstegen för förvaltningens nämnd.

Vad är ett avsteg?

Ett avsteg innebär att din verksamhet av olika anledningar valt att inte använda den beslutade modellen i staden gällande socialhansyn i upphandling. Det vill säga när jobbmöjligheter, eller annan arbetsmarknadsåtgärd, diskuteras med leverantörer till staden utan att ni går via stödfunktionen på Inköp och upphandling och Arbetsmarknad och vuxenutbildningen.

Hur ska det dokumenteras?

Avsteg från Göteborgs Stads modell för social hänsyn ska dokumenteras enligt respektive förvaltnings/bolags egna rutiner. För att underlätta er redovisning har vi tagit fram en mall för att rapportera in eventuella avsteg.

När och hur ska det skickas in?

Du skickar in din avstegsrapport i så nära anslutning till händelsen som möjligt. Om du är en aktör som arbetar året runt med social hänsyn i upphandling ska du skicka en helårsrapport i december.

Skicka in ifylld mall för avsteg till: socialhansyn@ink.goteborg.se

Ladda ner: