Så fungerar det

Den här sidan handlar om hur den modell fungerar som Göteborgs Stad har tagit fram för arbetet med social hänsyn i upphandling. Genom att skapa anställningar för dem som står långt från arbetsmarknaden syftar modellen till att stärka den sociala hållbarheten och kompetensförsörjningen i staden. Kravformuleringarna bygger på en bred dialog med berörda branschorganisationer och leverantörernas delaktighet är central i arbetet. 

kugghjul grön.jpg

Om Göteborgs Stads modell

Göteborgs Stads modell för social hänsyn går ut på att skapa anställningsmöjligheter för tre prioriterade målgrupper (unga, utrikes födda och personer med funktionsnedsättningar) hos stadens leverantörer via krav eller villkor i upphandling. Syftet med modellen är att bidra till Göteborgs framtida kompetensförsörjning och att stärka integrationen och den sociala hållbarheten i staden.

Snabbguide till modellen

Sa fungerar det

När ska modellen användas?

De upphandlingar som berörs av modellen är endast de som har en utförandeperiod som sträcker sig längre än fyra månader och där uppdraget kräver mer än en anställd.

Ställ krav i samråd med stödfunktionen

För att eventuella krav ska få önskad effekt ställer staden alltid  krav enligt modellens arbetssätt i samråd med stödfunktionen på Inköp och upphandling. På så sätt säkerställer vi tillsammans att det finns arbetskraft inom respektive upphandlingsområde. Jobbar du i Göteborgs Stad och vill ställa krav enligt modellen, kontakta stödfunktionen på 031-366 37 00.

Här kan du läsa de kvalitetssäkrade förslag till krav- och villkorsställande som tagits fram i samverkan med jurister på Inköp och upphandling.

Tre processer - en gemensam arbetsordning

Stödfunktionen samordnar tre olika processer enligt bilden nedan: utformningen av kraven och villkoren (upphandlingsprocessen), leverantörers möjlighet att leverera enligt avtal (leverantörsprocessen) samt stadens arbetsmarknadsverksamheters arbete att identifiera, rusta och utbilda individer ur målgrupperna för rekrytering (målgruppsprocessen). 

De olika momenten i dessa tre huvudprocesser påverkar varandra och behöver därför synkroniseras för att anställningar ska kunna skapas på ett framgångsrikt och hållbart sätt.

Bilden visar hur de tre huvudprocesserna i arbetet med att skapa anställningsmöjligheter via social hänsyn i upphandling löper samman.

Upphandlingsprocessen

Krav på sysselsättning kan ställas när en upphandlande enhet gör en tjänsteupphandling, entreprenad eller förnyad konkurrensutsättning. Det är viktigt att detta görs på ett ansvarsfullt sätt. Varje upphandling är unik, och förutsättningarna för att skapa anställningsmöjligheter ser väldigt olika ut. Därför gör varje upphandlare i staden en relevansbedömning tillsammans med stödfunktionen.

Två gånger under upphandlingsprocessen tar upphandlaren kontakt med stödfunktionen på Inköp och upphandling: 1) under planeringsfasen av upphandlingen så tidigt som möjligt och 2) efter tilldelning och avtalsspärr har löpt ut för att meddela anbudsvinnare. Det första är nödvändigt för att målgruppsansvariga ska kunna identifiera vilka insatser som behövs för att rusta individer ur målgrupperna för de anställningsmöjligheter som tillkommer på sikt. 

Utformningen av villkoren och kraven kan se olika ut beroende på formen för den enskilda upphandlingen och dess förutsättningar. Ett antal olika möjliga skrivningar har tagits fram inom projektet.

Förslag till krav och villkor som kan ställas

Läs mer om upphandlingsprocessen

Målgruppsprocessen

När ett sysselsättningskrav har ställts och en leverantör tilldelats kontraktet tar målgruppsprocessen vid.  Processen handlar om att identifiera, matcha och eventuellt utbilda individer ur de prioriterade målgrupperna (unga, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning). De huvudsakliga aktörerna i denna process är Göteborgs Stads arbetsmarknadsverksamheter och  Arbetsförmedlingen. I målgruppsprocessen ingår också själva rekryteringen och uppföljningen av individerna på deras arbetsplatser, d.v.s. hos de leverantörer som vunnit upphandlingar med krav på social hänsyn av detta slag.

Detaljerad information om målgruppsprocessen 

Leverantörsprocessen

Leverantörsprocessen behandlar vad arbetssättet innebär för leverantören både under anbudstid, vid avtalsskrivning, rekrytering samt under utförandeperioden. Under anbudstiden är det viktigt att anbudsgivaren tar ställning till om man kan fullfölja de särskilda kontraktsvillkoren eller inte. Efter tilldelningsbeslut har fattats kommer leverantören via stödfunktionen tilldelas en kontaktperson vid en av stadens arbetsmarknadsverksamheter. En enkel kompetensprofil tas fram för de personer som kan vara aktuella för anställning. Arbetsmarknadsverksamheten tillhandahåller kandidater ur de prioriterade målgrupperna som uppfyller den kompetensprofil som tagits fram. Kontaktpersonen informerar om eventuellt möjliga anställningssubventioner och hjälper till att ansöka om dessa. Leverantören intervjuar och anställer efter ett par veckors praktikperiod. Arbetsmarknadsverksamheten följer upp den anställda.

Detaljerad information om leverantörsprocessen