Så fungerar det

Den här sidan handlar om hur den modell fungerar som Göteborgs Stad har tagit fram för arbetet med social hänsyn i upphandling. Genom att skapa anställningar för dem som står långt från arbetsmarknaden syftar modellen till att stärka den sociala hållbarheten och kompetensförsörjningen i staden. Kravformuleringarna bygger på en bred dialog med berörda branschorganisationer och leverantörernas delaktighet är central i arbetet.

Upphandlandlaren har tidig kontakt med stödfunktionen för social hänsyn i upphandling för att diskutera kommande upphandling. Tidsperiod, bransch, längd, arbetsuppgifter diskuteras. Därefter kommer man fram till ifall det är en upphandling man ska ställa krav i och i sådana fall vilket: dialog eller skarpt.

Upphandlingen annonseras och leverantörer ger anbud och efter utvärdering tilldelas en eller flera leverantörer utefter upphandlingens art.

Dessa leverantörer ska ha en dialog med stödfunktionen om social hänsyn i upphandling för att diskutera rekryteringsbehov och vilka arbetssökande som kommunen har till sitt förfogande.

Rekrytering sker och stödfunktionen arbetar med leverantören inför rekrytering, under och har uppföljning efter för att både stötta arbetstagaren och leverantören i detta arbete.