Så följer vi upp

Utvärdering av pilotprojektet - rapport från följeforskare

En följeforskare har följt projektets arbete löpande sedan dess initiering hösten 2013. I augusti 2015 presenterades slutrapporten för styr- respektive arbetsgruppen i projektet.

Läs följeforskarens slutrapport om pilotprojetet för social hänsyn i Göteborgs Stads tjänsteupphandlingar (.pdf)

Effektutvärderingar

Under våren 2015 genomfördes två effektutvärderingar av Göteborgs Stads arbete med social hänsyn i offentlig upphandling som arbetsmarknadsverktyg. Den ena avser de socioekonomiska konsekvenserna av att individer kommer ut i anställning via social hänsyn i upphandling. Den andra är en utvärdering av möjliga konsekvenser för affären ur en företagsekonomisk synvinkel. De båda effektutvärderingarna bör läsas i ljuset av varandra.

OBS! Effektutvärderingsrapporterna nedan bör enbart betraktas som indikativa prognoser. Arbetet måste löpa under en längre tid innan ett effektutvärderingsunderlag finns på plats som är tillräckligt stort för att medge säkerställda slutsatser.

Socioekonomisk effektutvärdering

En socioekonomisk utvärdering av Göteborgs Stads arbete med social hänsyn i upphandling som arbetsmarknadsverktyg genomfördes av en oberoende konsult våren 2015.

Läs rapporten "Socioekonomisk analys av Projektet Social Hänsyn" (.pdf)

Företagsekonomisk effektutvärdering

En analys av möjliga företagsekonomiska effekter av Göteborgs Stads arbete med att skapa anställningsmöjligheter för långtidsarbetslösa genom offentlig upphandling genomfördes av oberoende konsult våren 2015.

Läs förstudien om företagsekonomiska effekter av social hänsyn.

Se även tillhörande bildspel.

Förslag till effektutvärderingsmodell

Inom ramen för en masteruppsats tog två masterstudenter vid Förvaltningshögskolan på Göteborgs universitet under våren 2014 fram en effektutvärderingsmodell för Göteborgs Stads arbete med social hänsyn i upphandling.

Läs masteruppsatsen om möjlig effektutvärderingsmodell för Göteborgs Stads arbete med social hänsyn i upphandling (.pdf)