Vad händer efter tilldelningsbeslut?

För att en upphandling med sysselsättningskrav ska bli framgångsrik och för att både upphandlare och leverantörer ska kunna känna förtroende för modellen är det viktigt att känna till vad som händer när tilldelningsbeslut väl har fattats.

Du som upphandlare kan endast ställa krav i dina tjänsteupphandlingar och på så sätt  skapa förutsättningar för att tjänster skapas för personer som står långt från arbetsmarknaden. Men för att kraven du ställer ska ge någon effekt behöver stödfunktion kopplas in efter tilldelningsbeslutet. Har du exempelvis ställt ett så kallat dialogkrav (krav på framtida diskussioner) så ska en dialog ske. Du väljer själv om du vill sammankalla, närvara eller om du helt lämnar över bokning av leverantörsmötet till stödfunktionen.

Vad kan era leverantörer få hjälp med?

  • möte med stödfunktionen där modellen förklaras
  • stöd i att ta fram ett önskat rekryteringsunderlag
  • rustning och ett första urval med en eller flera kandidater
  • en eventuell rekryteringsträff om fler önskas anställlas
  • ansökan av subventioner såsom lönebidrag etcetera
  • en personlig kontakt med en rekryterare
  • testa en kandidat under fyra veckors praktikperiod med försäkring och ersättning från  Göteborg Stad

Information om hur processen ser ut för att finna och rusta kandidater kallas i modellen för målgruppsprocessen. Du kan läsa mer om målgruppsprocessen på denna sida.

Återkoppling och uppföljning av krav och anställning

Stödfunktionen återkopplar till kontaktpersonen på respektive upphandlande enhet när rekrytering skett. Uppföljning sker enligt era egna rutiner men ni är välkomna att närsomhelst kontakta stödfunktionen för att få information om kandidaten fortsatt är anställd.