Upphandlingsprocessen

Den här sidan vänder sig till dig som arbetar med inköp eller upphandling inom någon av Göteborgs Stads förvaltningar eller bolag. Upphandlingsprocessen är en arbetsordning som har tagits fram för Göteborgs Stad som ska fungera vägledande för de upphandlande enheter som använder modellens krav- och villkorsformuleringar. Krav ska ställas is samråd med stödfunktionen som du når via kundtjänst på Inköp och upphandling 031-366 37 00. 

Din roll som upphandlare

Som upphandlare i staden kan du genom att ställa sysselsättningskrav i dina tjänsteupphandlingar bidra till att personer som står långt från arbetsmarknaden får möjlighet till en anställning och egen försörjning.  

Nedanstående bild visar arbetsordningen i blått för dig som är upphandlare.  Det viktigaste för dig att tänka på är att alltid kontakta Stödfunktionen vid planeringsfasen av en tjänsteupphandling och efter ni har tilldelat en leverantör uppdraget (efter avtalsspärr).

Arbetsordning för upphandlare

Först behöver du information om hur modellen fungerar. Stödfunktionens grunduppdrag är att informera dig om hur du gör exempelvis genom en presentation på din arbetsplats. Har ni inte fått en sådan men är intresserade tveka inte att kontakta Inköp och upphandling. 

Arbetsordningen innehåller två delar - en planeringsfas och en genomförandefas. Planeringsfasen beskriver det arbete som behöver göras på ett strategiskt plan och i ett tidigt skede. Ansvaret för det långsiktiga planeringsarbetet vilar hos stödfunktionen. Genomförandefasen beskriver upphandlingsprocessen för en enskild verksamhet som beslutat att en tjänsteupphandling ska genomföras.

Du kan använda dig av de krav- och villkorsformuleringar som  är framtagna.

Stödfunktionen hjälper er med att:

 • ställa rätt krav och stämma av dessa mot arbetsmarknaden
 • Träffa era leverantörer med eller utan er
 • rekrytera och matcha  inklusive förintervjuer av kandidater
 • återkoppla när anställning skett
 • ha löpande kontakt med individen under projektets gång
 • skicka ut en årlig sammanställning av inkomna upphandlingar

Er verksamhet ansvarar för att:

 • ge stödfunktionen en årlig prognos för kommande tjänsteupphandlingar 1-2 år framöver 
 • kontakta stödfunktionen i god tid inför en enskild upphandling
 • kontakta stödfunktionen vid tilldelning för att kravet ska verkställas
 • följa upp era avtal enligt egna rutiner
 • rapportera på politiska mål från stadens budget (50% av tjänsteupphandlingarna ska göras med modellen social hänsyn)
 • utse en kontaktperson för er förvaltning/bolag

Varför en årlig prognos ("bruttolistan")?

Alla verksamheter ska lämna in en årlig prognos om kommande tjänsteupphandlingar till stödfunktionen. Denna ger oss information om kommande upphandlingar och ligger till grund för det långsiktiga arbete som görs med att planera utbildningssatsningar, föra dialog med branschorgan om vilka jobb som kan komma att genereras i staden och  för att kunna planera stödfunktionens arbete.