Vad innebär kraven för dig som leverantör eller anbudsgivare?

Är du eller vill du bli tjänsteleverantör till Göteborg Stad? I så fall finns det kontraktsvillkor som du behöver förhålla dig till.  Här får du reda på vad som förväntas av dig och hur allt går till.

Jag har vunnit en upphandling med sysselsättningskrav. Vad är nästa steg?

Modellen social hänsyn i upphandling bygger på samverkan mellan leverantörer, ansvarig upphandlare och rekryteringsansvariga. Stödfunktionen på Inköp och upphandling fungerar som ett nav i detta samarbete och är till för att ge dig stöd i processen. Ta därför direkt kontakt med stödfunktionen på 031-366 37 00 så snart du tilldelats kontraktet. 

Tillsammans med stödfunktionen ges du möjlighet till att delta i ett uppstartsmöte. Till det mötet är det bra om du förbereder dig genom att ta del av informationen på den här sidan och ta gärna med dig den person som ansvarar för rekrytering och HR hos er. 

Vad kan du som leverantör få hjälp med?
  • möte med stödfunktionen där modellen förklaras
  • stöd i att ta fram ett önskat rekryteringsunderlag
  • rustning och ett första urval med en eller flera kandidater
  • en eventuell rekryteringsträff om fler önskas anställas
  • ansökan av subventioner såsom lönebidrag etcetera
  • en personlig kontakt med en rekryterare
  • testa en kandidat under fyra veckors praktikperiod med försäkring och ersättning från  Göteborg Stad
Vad är viktigt att tänka på?

Genom att lägga anbud har du accepterat samtliga krav/villkor i förfrågningsunderlaget.

Under pågående upphandling. Om kravet/villkoret är oklart kan frågor ställas till upphandlaren via upphandlingssystemet. Allmänna frågor kan ställas till stödfunktionen 

En kontaktperson.  Leverantören bör utse en kontaktperson för genomförandet av det sociala kravet/villkoret. Kontaktpersonen ska vara en arbetsgivarrepresentant med personalansvar.

Anställningsstöd.  Möjligheten till stödform och nivå på anställningsstöd prövas individuellt, beroende på den utvalda personens status. Det är leverantören som formellt söker stöd hos Arbetsförmedlingen med din rekryterare hjälper dig med allt det administrativa.

Hur fungerar rekryteringsprocessen?

Efter mötet med stödfunktionen tas en rekryteringsprofil fram utifrån leverantörens kompetensbehov och målgruppernas förutsättningar. Göteborgs Stads rekryterare kopplas  sedan in och söker brett över hela stadens arbetsmarknadsverksamheter och Arbetsförmedlingen efter den bästa kandidaten. 

Gruppen "personer som står långt från arbetsmarknaden" är dynamisk och individernas kompetensnivåer följer konjunkturen på arbetsmarknaden. Därför kan vi inte på förhand säga vilka individer som är aktuella för rekryteringen. Dock säkerställer din rekryterare att personen vi erbjuder är jobbredo. Det kan exempelvis vara en person som på grund av ett utländskt namn inte fått möjlighet att komma på intervju. Vi kanske hittar den personen som du söker men som som inte når fram till er via traditionella ansökningar. 

Anställningsavtal ska tecknas mellan arbetsgivaren och arbetstagaren enligt kontraktsvillkoret. Anställningsavtalet ska skickas till din rekryterare som bevis på att kontraktsvillkoret uppfylls.

Under anställningen

Leverantören ska inför mottagande av de som rekryteras förbereda sin organisation och närmaste arbetsledare/handledare på det sätt som krävs utifrån den rekryterades förutsättningar och behov. De två första veckorna av anställningen ska utformas som en introduktion till leverantörens verksamhet och till de aktuella arbetsuppgifterna. Om så önskas, kan en handlarkurs erbjudas till leverantören. Ta i så fall kontakt med stödfunktionen. 

Under avtalsperioden kommer kontaktpersonen från arbetsmarknadsverksamheten att följa upp den anställde. Den upphandlande myndigheten kommer att genomföra avtalsuppföljningar med leverantören.

I det fall den anställde slutar sin anställning ska arbetsgivaren meddela kontaktpersonen på arbetsmarknadsverksamheten eller stödfunktionen. En ny rekryteringsprocess påbörjas för att ersätta den tidigare rekryterade och för att fortsatt uppfylla kontraktsvillkoret.