Om pilotprojektet

På den här sidan kan du läsa om hur modellen social hänsyn togs fram inom ramen för ett pilotprojekt perioden augusti 2013 - augusti 2015. De bolag och förvaltningar som ingått i piloten fortsätter ställa krav på social hänsyn enligt framtagna metoder.

 

 

 

 

Siluetter_ny

Kort om projektet

Hösten 2013 startade Göteborgs Stad ett pilotprojekt under beteckningen "pilotprojekt för stödfunktion - social hänsyn i offentlig upphandling - en modell för Göteborgs Stad" i syfte att öka möjligheterna att nå upp till kommunfullmäktiges mål i budget för 2014. Målet ger samtliga kommunala förvaltningar och bolag i uppdrag att ställa krav eller villkor på social hänsyn i minst 50% av alla tjänsteupphandlingar. Detta gäller även i budget 2015 och 2016.

I enlighet med projektdirektiven inrättades en stödfunktion på Göteborgs Stad inköp och upphandling (tidigare Upphandlingsbolaget). Stödfunktionen utgörs av två projektledare vars uppgift har varit att leda arbetet med att i bred samverkan med stadens organisationer, marknaden/branscher och samverkansparter ta fram en modell för hur staden framöver ska arbeta med social hänsyn i upphandling. 

I maj 2015 överlämnades projektet en rapport och ett modellförslag till styrgruppen. I augusti 2015 löpte projektperioden ut. Sedan dess pågår arbetet med framtagen modell inom en interimistisk organisation som finns på plats fram till dess att kommunen har fattat beslut om hur modellen ska implementeras i staden. 

Läs projektrapporten och modellförslaget här.

Avgränsningar

Pilotprojektet har enligt projektdirektivet fokuserat på följande aspekter av vad som enligt EU-kommissionen kan räknas in under krav på social hänsyn i en upphandling:

  • Anställnings- och sysselsättningsmöjligheter
  • Uppfylla arbetstagarens rättigheter
  • Social integration
  • Lika möjligheter

De krav- och villkorsformuleringar samt den arbetsordning som har utvecklats skapar anställningsmöjligheter för grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden och stärker därigenom den sociala integrationen samt lika möjligheter.

Frågor som kan härröras till CSR-arbete och etisk upphandling innefattas inte i projektmodellen om de inte har direkt bäring på pilotprojektets övergripande mål och syfte. Göteborgs stad arbetar redan på andra sätt med dessa frågor.

Samverkansparter

De upphandlande enheter som har medverkat i projektet och som fortfarande arbetar med att ställa krav på social hänsyn i enlighet med den modell som tagits fram är HIGAB, Älvstranden Utveckling AB, Förvaltnings AB Framtiden, Park- och naturförvaltningen, Lokalförvaltningen samt Trafikkontoret. 

Därtill medverkar även Arbetsförmedlingen, Samordningsförbunden, Social resursförvaltning, Försäkringskassan, stadsdelsförvaltningarna samt Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen. De har varit med och tagit fram en arbetsordning för identifiering, rustning och matchning av individer ur målgrupperna för de anställningsmöjligheter som kommer till genom upphandlingarna.

Den interna organisationen av aktörerna i Göteborgs Stads pilotprojekt för social hänsyn i upphandling

Klicka på bilden för att få en översikt över pilotprojektets hela interna organisation.

Det politiska uppdraget:

Målet att "upphandling av tjänster med social hänsyn ska öka" har funnits med i Göteborgs Stads budget sedan 2012. I budget för 2014 skärptes målet med uppdraget att minst 50 % av stadens tjänsteupphandlingar ska göras med social hänsyn. Göteborgs Stad inköp och upphandling är processägare för målet och ansvarar för att hålla ihop och driva arbetet.

 

Arbetsmarknadsmålet:

Att ställa krav som underlättar för de som står långt från arbetsmarknaden att få ett jobb.

De prioriterade målgrupperna:
  • Ungdomar
  • Utrikes födda
  • Personer med funktionshinder

 

Om modellen

Den modell som har tagits fram utgörs av en arbetsordning för hur alla involverade parter på bästa sätt ska arbeta och samverka för att anställningsmöjligheter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden ska kunna skapas med hjälp av krav på social hänsyn i stadens upphandlingar. I enlighet med Göteborgs Stads i budget angivna arbetsmarknadsmål är de prioriterade målgrupperna ungdomar, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning.

Arbetsordningen inbegriper och omfattar inte enbart upphandlingsprocessen utan ser även till det arbete som ligger på leverantörens sida samt rekryterings- och matchningsprocessen. Därför inbegrips arbetsmarknadsverksamheterna i staden, social resursförvaltning, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Kontinuerlig dialog förs med leverantörsreferensgrupper samt fack- och branschorganisationer. 

Kontraktsvillkor och krav har utformats som innebär att leverantören ska anställa, eller ombedes föra diskussioner med kommunen om att anställa, personer ur de prioriterade målgrupperna. Arbetsformer som tillser att personer ur dessa grupper i god tid får utbildning har utvecklats för att i möjligaste mån säkerställa att de vid uppdragstidens start har den kompetens leverantören efterfrågar. På så vis har en modell för social hänsyn skapats som främjar både kompetensförsörjning och den sociala hållbarheten i staden. 

Inspiration till detta sätt att arbeta med upphandling som samhällsekonomiskt styrmedel kommer från London där det sedan länge är vedertaget att arbeta på liknande vis. Modellen har testats av sju bolag och förvaltningar som ingått i pilotprojektet, och detta arbete fortlöper även nu efter avslutat projekt.

Vinsterna med en anställningsmodell

Förutom att fler individer som idag står långt från arbetsmarknaden får ökade möjligheter att få jobb och värdefull erfarenhet är en anställningsmodell för social hänsyn också till fördel för samhället i stort. Samhället betalar ett högt pris för arbetslösheten både i direkta och indirekta kostnader. När fler personer ur marginaliserade grupper eller grupper där arbetslösheten är särskilt hög får arbete minskar samhällskostnaderna. Samtidigt stärks integrationen och diskrimineringen minskar när klyftorna mellan olika samhällsgrupper överbryggas. Offentliga myndigheter är en stor och viktig konsument och social hänsyn i upphandling är därmed ett potentiellt mycket kraftfullt samhällsekonomiskt styrmedel.

Du kan läsa mer om hur modellen fungerar här.

Mer om stödfunktionen

Att en stödfunktion finns på plats för att samordna de processer som är involverade samt stödja alla parter är avgörande för att Göteborgs Stad ska kunna använda social hänsyn som ett arbetsmarknadsverktyg på ett framgångsrikt, hållbart och effektivt sätt. Stödfunktionen som finns på Göteborgs Stad inköp och upphandling ger ett tvärsektoriellt stöd genom hela processen, dels till upphandlare men även till leverantörer och rekryterings-/ målgruppsansvariga organisationer.

Stödbehovet ser olika ut för olika bolag och förvaltningar i staden. Vissa behöver stöd genom hela upphandlingsprocessen, medan andra främst har ett behov av stöd avseende arbetsmarknads- och rekryteringsfrågorna. Arbetsmarknadskompetens behövs både i ett tidigt skede vid framtagande av övergripande prognos samt i skarpt läge vid enskild upphandling. Detta för att en bedömning ska kunna göras om vilka yrkeskategorier och kompetenser som kan komma ifråga i upphandlingarna. Leverantörer kan få stöd och vägledning både under anbudstiden och i rekryteringsprocessen. De arbetsmarknadsanknutna organisationerna ges stöd i form av information om kommande arbetstillfällen samt ett underlag för bedömning av eventuella utbildningsinsatser. 

Syfte och mål

Stödfunktionen ska i bred samverkan med stadens organisationer, marknaden/branscher och samverkansparter arbeta fram en modell för Göteborgs stads arbete med social hänsyn i offentlig upphandling. I utformningen av modellen ska stödfunktionen också se till det stödbehov som finns bland alla aktörer.

Läs måldokumentet för Göteborgs Stads pilotprojekt för social hänsyn i upphandling (.pdf)

Läs projektplanen för Göteborgs Stads pilotprojekt för social hänsyn i upphandling (.pdf)

 

Avsiktsförklaring

Göteborg satsar på social hänsyn i offentlig upphandling för att främja kompetensförsörjning och en social och ekonomisk hållbar utveckling av staden.  

Projektägare och utförare

Göteborgs Stad inköp och upphandling

Beställare

Stadsledningskontoret

Kvalitetssäkring och utvärdering

En följeforskare har följt projektledningens samt styr- och arbetsgruppernas arbete löpande under perioden februari 2014 - augusti 2015. En introduktionsrapport inlämnades i augusti 2014, därefter en delrapport halvvägs genom projektet och en avslutande rapport i augusti 2015. Rapporterna innehåller bland annat utvärderingar om måluppfyllelse, ekonomiska resultat och övriga pay-off effekter.

De upphandlingar som genomförts med krav på sociala hänsyn följs upp av upphandlande enhet för att säkerställa att ställda utfästelser efterföljs. Uppföljning görs även av de individer som kommer i arbete via social hänsyn.

Läs mer om projektets uppföljnings- och utvärderingsarbete här.