Arbetsrättsliga villkor i upphandling för konkurrens på lika villkor

Att konkurrensen fungerar och företag konkurrerar med schyssta villkor är viktigt. Tyvärr visar undersökning att så inte alltid är fallet.

Det är viktigt att alla som arbetar med upphandlingar eller krav i upphandlingar gör sitt för att konkurrensen ska vara sund och transparant.

Ställer man krav är det också väldigt viktigt att den följs upp så att man inte ställer krav som man inte hinner följa. I värsta fall kan det vara så att ett företag inte ger anbud på en upphandling pågrund av krav man ställt och visar det sig att man i slutändan inte följt upp det kravet för leverantören som vinner anbudet bli situationen väldigt knepig. Då kan upphandlingen bli överprövad och allt får göras om.

Upphandlingsmyndigheten har uppmärksammat denna frågan i GP debatt. De har också  arbetat med en nationell modell som kommuner kan använda sig av angående social hänsyn i upphandling.

Har vi rätt verktyg för att lyckas?

19-20 september kommer det vara en nationell konferens om Socialt byggande i Göteborg. Ett av seminarierna kommer handla om kommunernas arbete och ifall vi har rätt verktyg för att lyckas.

Göteborgs Stad arbete med social hänsyn i upphandling kommer vara en av de sakerna som kommer lyftas fram och diskuteras.

Konferensen närmar sig och platserna går åt. Kom och lyssna på oss!

Socialt byggande – och modernt självbyggeri

Läs mer om konferensen https://socialtbyggande.se

Avsteg från modellen

Stödfunktionen har fått i uppdrag att under hösten 2019 ta in avsteg på modellen för social hänsyn i upphandling.

Utskick via e-post kommer att ske till stadens förvaltningar och bolag. Syftet är att skapa en överblick över vilka samarbeten utöver de som går via stödfunktionen som sker genom social hänsyn i upphandling.

Nedan kan du läsa om avsteg från modellen och längre ner finns dessa att ladda ner.

Avsteg från Göteborgs Stads modell för social hänsyn i upphandling

Social hänsyn i upphandling innebär att ett särskilt kontraktsvillkor om sysselsättning skrivs in i en upphandling. Syftet är att ställa krav på stadens leverantörer gällande anställning för personer som behöver kommunens hjälp att komma ut i arbete. Exempel på grupper som får hjälp genom social hänsyn i upphandling är nyanlända, personer med funktionsvariation, personer på försörjningsstöd och långtidsarbetslösa med flera.

Kommunfullmäktige tog 2016 beslut om en gemensam modell för social hänsyn som ska användas i upphandlingar där objekt och omfattning gör det möjligt. En stödfunktion är inrättad hos Inköp och upphandling som samarbetar nära med förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning. För mer information läs på socialhansyn.se, här kan du även se hur och på vilket sätt stöd kan erbjudas av stödfunktionen för social hänsyn i upphandling.

Enligt Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling kan annan avstämd modell för social hänsyn användas. Detta avsteg ska rapporteras till nämnden för inköp och upphandling. Det saknas idag en samlad bild av vilka olika modeller som används och vad de leder till i skapade arbetstillfällen eller andra resultat.

Varför ska vi rapportera avsteg?

Syftet med avstegsrapporteringen är att få en samlad blid av hur förvaltningar, bolag eller stadsdelar använder social hänsyn i upphandling och vilka resultat som uppnås. Avstegen som rapporteras in avser att ge en mer sammanhängande bild av stadens gemensamma rapportering och uppföljning. Avstegsrapporteringen är även viktig för att Inköp och upphandling ska kunna dra lärdom av och hålla modellen för social hänsyn flexibel och framåtskridande.

Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling finns anvisningen att:

Vid genomförande av upphandlingar som kan omfatta sociala hänsynskriterier ska Göteborgs Stads modell för social hänsyn i offentlig upphandling användas, http://socialhansyn.se/. En stödfunktion för modellen finns etablerad hos nämnden för inköp och upphandling och nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning. Vid avsteg ska annan avstämd modell kunna redovisas till Göteborgs inköps- och upphandlingsnämnd. 

Inköp och upphandling kommer regelbundet att redovisa avstegen för förvaltningens nämnd.

Vad är ett avsteg?

Ett avsteg innebär att din verksamhet av olika anledningar valt att inte använda den beslutade modellen i staden gällande socialhansyn i upphandling. Det vill säga när jobbmöjligheter, eller annan arbetsmarknadsåtgärd, diskuteras med leverantörer till staden utan att ni går via stödfunktionen på Inköp och upphandling och Arbetsmarknad och vuxenutbildningen.

Hur ska det dokumenteras?

Avsteg från Göteborgs Stads modell för social hänsyn ska dokumenteras enligt respektive förvaltnings/bolags egna rutiner. För att underlätta er redovisning har vi tagit fram en mall för att rapportera in eventuella avsteg.

När och hur ska det skickas in?

Du skickar in din avstegsrapport i så nära anslutning till händelsen som möjligt. Om du är en aktör som arbetar året runt med social hänsyn i upphandling ska du skicka en helårsrapport i december.

Skicka in ifylld mall för avsteg till: socialhansyn@ink.goteborg.se

Ladda ner:

 

För mer information kontakta:
Anna Jansson

Specialist Social hållbarhet

GÖTEBORGS STAD
Inköp och upphandling
Telefon: 031-366 37 97
E-post: anna.jansson@ink.goteborg.se
Postadress: Box 1111, 405 23 Göteborg
Besök: Magasinsgatan 18A
www.goteborg.se

Göteborgs Stad i samarbete med Galaxen Bygg

Tillsammans med Galaxen Bygg skapar Göteborgs Stad förutsättningar för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden att få arbete inom byggbranschen.

Göteborgs Stad samarbetar nära Galaxen bygg kring social hänsyn i upphandling. På bild Ali Isa på Galaxen bygg Göteborg.

En stor utmaning som Göteborg står inför är arbetet med Västlänken. I sina upphandlingar ställde Trafikverket krav på social hänsyn gällande projektet. Detta kom att resultera i att många från de målgrupper vi arbetar med har möjlighet att få arbete inom byggsektorn. Ett stort antal arbetssökande ska vägledas, utbildas och rekryteras till företagen som arbetar med Västlänken. För att få ett bra resultat i det här stora projektet krävs ett bra samarbete med andra aktörer, ett samarbete som nu påbörjats med Galaxen Bygg.

 

 

 

Göteborgs Stad och Galaxen Bygg har till stor del samma prioriterade målgrupper. Tillsammans kan vi fokusera på att hjälpa arbetssökande med funktionshinder, nyanlända och långtidsarbetslösa ut i arbetslivet inom byggsektorn.

Tillsammans har vi möjlighet att:

  • Inspirera arbetssökande till byggbranschen
  • Hjälpa företag att finna rätt person vid rekrytering
  • Hjälpa till vid övergången till anställning med saker som anställningsstöd, anställningsform med mera
  • Kunna följa upp och göra plan tillsammans med arbetssökande och företaget efter att personen är anställd

Göteborgs Stad arbetar aktivt med social hänsyn i upphandling i alla branscher, men byggbranschen har den största andelen upphandlingar med social hänsyn. Närmare 78 procent av alla upphandlingar med social hänsyn inom staden hamnar inom byggbranschen. Social hänsyn ska främja sysselsättningsmöjligheter för personer som står långt från arbetsmarknaden, stimulera social integration, lika möjligheter och sociala rättigheter.

Socialt byggande och modernt självbyggeri

19-20 september anordnas en nationell konferens i Göteborg om socialt byggande och modernt självbyggeri.

Förutsättningar och hinder kommer tas upp, nationella och internationella exempel, forskning inom ämnet och mycket mer. Detta kan vara ett sätt att komplettera den bostadsmarknad vi idag har.

Boverket har undersökt frågan och konstaterat att det är bostadsbrist i 240 av Sveriges 290 kommuner (svt). Stefan Ingves har sagt att bostadspolitiken inte alls fungerar bra (breakit). Att det råder stor personalbrist inom byggsektorn försvårar också planerna på att bygga tillräckligt med bostäder (dmh). Detta är exempel på att nya sätt måste testas, prova och utmana de traditionella förhållningssätt och processer vi arbetar utifrån idag. Självbyggeri kan vara en del av detta.

På konferensen kommer nationella och internationella exempel diskuteras. Forskning inom området tas upp och förutsättningar respektive hinder diskuteras.

Läs mer och anmälan sker via denna länk: https://socialtbyggande.se/

Socialt byggande och modernt självbyggeri. Konferens 19-20 september 2019.

Video: Vad är sysselsättningskrav och varför ställs de?

SNS är en mötesplats för kunskapsbaserad dialog om centrala samhällsfrågor. SNS samlar samhällsengagerade personer i näringsliv, politik, offentlig förvaltning och forskning.

2 maj 2019 hade de en träff i Stockholm där de diskuterade social hänsyn i offentlig upphandling. Presentationerna spelades in och kan ses via länken nedan. Där kan man också ladda ner bilderna som användes.

 https://www.sns.se/aktuellt/sysselsattningskrav-i-offentliga-upphandlingar/

 

Ny specialist på social hållbarhet till stödfunktionen för social hänsyn

Med bakgrund från Social Resursförvaltning och god erfarenhet av samverkan mellan civilsamhället, näringsliv och offentlig sektor börjar Anna Jansson sin nya roll på Inköp och upphandling. I rollen ingår att vara en del av stödfunktionen för social hänsyn i upphandling.

Stödfunktionen, som drivs av förvaltningarna Inköp och upphandling och Arbetsmarknad och vuxenutbildning, är stöd för de förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad som vill skapa anställningar genom krav på social hänsyn i upphandling. I sin nya roll på Inköp och upphandling blir Anna huvudansvarig för stödfunktionen.

Anna har tidigare arbetat med samverkan mellan civilsamhället, näringslivet och det offentliga på enheten Organisationsstöd för social hållbarhet på Social Resursförvaltning. Där jobbade Anna framför allt med den delen av civilsamhället som berör sociala företag och arbetsintegrerade sociala företag, vilket till stor del handlade om att skapa förutsättningar för arbete.

– Jag brinner för arbetsintegrering och vet att vi genom att få ut människor i arbete skapar ett mer jämlikt Göteborg, säger Anna.

Sedan tidigare har förvaltningen Arbetsmarknad och vuxenutbildning (ArbVux) tillsatt resurser för att kunna omhänderta den del av arbetet med social hänsyn som gäller koordinering och planering av utbildnings- och kompetensbehov samt rekrytering av arbetslösa. Representant för ArbVux är Sami Thuresson som blir Annas närmsta kollega. Tillsammans utgör de Göteborgs Stads stödfunktion för social hänsyn i upphandling.