71 exempel på socialt ansvarsfull upphandling

Det är viktigt med bra exempel eftersom detta är ett lärande och någonting att ta inspiration av. Därför väldigt bra att Eu-kommissionen har samlat 71 exempel på socialt ansvarfull upphandlingar.

Sverige nämns på flertal ställen. Bland annat städupphandling med sysselsättningskrav i Helsingborg men också den stora nationella modellen som Upphandlingsmyndigheten tagit fram med bland annat representant från Göteborgs Stad.

Den nationella modellen är väldigt lik och tagit mycket inspiration från hur vi arbetar i Göteborg och är till stor hjälp framförallt för kommuner som inte än kommit på gång med krav på social hänsyn i upphandling. Därför extra kul att den nämns.

Länk till Upphandlingsmyndigheten. Direktlänk till EU webplats för publikationer.

Podd om fler i jobb med schyssta villkor?

För ett par år sedan skapade Förvaltningen för Inköp och upphandling en poddserie om offentlig upphandling.

Det är en gammal nyhet men den håller än och har man inte lyssnat på den så är det värt stunden det tar att lyssna på dessa sex avsnitt. Sammanlagt är det 237 minuter som är i snitt 40 minuters avsnitt.

Framförallt vill vi lyfta fram avsnitt 6 som handlar om Fler jobb med schyssta villkor, socialt ansvar i fokus.

Finns där poddar finns.

Arbetslöshetsnämnd Göteborgs Stad

Pandemin med Corona/Covid-19 påverkar inte pågående långsiktiga arbetet med social hänsyn i upphandling utan arbetet fortskrider med att vi arbetar med krav i upphandlingarna och tar diskussionerna med leverantörerna.

I kontakten med företagen ser vi dock stora förändringar. Från att företagen hade stora behov till att de helt plötsligt drog in alla behov de hade. Företagen har lite olika anledningar till detta från att deras beställare inte längre ger ordar t ex vid hantverkstjänster i lägenheter till att alla på företaget arbetar hemifrån och de hoppas få en mer normal arbetssituation till hösten. Detta påverkar givetvis deras behov och möjligheter att ta emot arbetssökande från oss.

Fast Corona påverkar arbetet så arbetar vi på med krav på social hänsyn i upphandling i stadens olika upphandlingar. Kontakten med leverantörerna fortsätter vi med också precis som vanligt. Vi ser fortfarande att dialogen som skapas via krav social hänsyn är ett bra sätt för oss att prata med företagen om det arbete vi i kommunen utför för arbetssökande.

Stödfunktionen för social hänsyn i upphandling består av Förvaltningen för inköp och upphandling och Arbetsmarknad och vuxenutbildningen (Arbvux). Arbvux är också stadens arbetslöshetsnämnd och hjälper individer, branscher och enskilda företag. Vad detta innebär som företag kan du se på nedan video.

 

Vill du ta kontakt med Arbetsmarknad och vuxenutbildningen finner du här kontaktuppgifter. Finns också på Facebook.

 

Corona

Hur påverkar Corona Social hänsyn i upphandling?
Egentligen ingenting.

Kraven fortsätter skrivas in i upphandlingarna och tanke på att tjänsteupphandlingarna är flera år långa så kan vi inte tänka kortsiktigt. Vi behöver tänka här och nu men också att kraven i upphandlingarna ska gälla flera år framåt.

Vi fortsätter också prata med leverantörerna om social hänsyn i upphandling men märkt att en anpassning måste göras hur dessa samtal förs. Från att vi träffade leverantörerna har det blivit mycket Skypesamtal. En del samtal har också gjorts via telefon. En del samtal bokar man om en månad.

Många leverantörer tvekar just nu och det är helt förståeligt men vi har satt i system att prata om detta arbete vi gör och sedan avslutas nästan varje samtal med överenskommelsen att vi tar upp diskussionerna om ca en månad igen. Bara för att man tvekar för tillfället så gör det inget eftersom det ett långsiktigt arbete vi arbetar med. Det gör inget att man just nu tvekar men vi ser ändå det som en fördel att ta upp diskussionen, få leverantören att fundera så kan vi samarbeta mer ordentligt när det är lugnare.

Ett företag som vunnit upphandling hade internt fått beslut på att alla ska arbeta hemifrån. En annan leverantör som har butiker har märkt stor förändring och kunderna har nästan helt försvunnit med sin närvaro. Det är klart att vi också ser att Corona påverkar företagen vi arbetar med.

Blir det en lågkonjunktur kan det bli så att social hänsyn i upphandling kan bli ett viktigare verktyg i vår dialog med företag. Detta menar också Upphandlingsmyndigheten. Oavsett konjunktur har vi arbetssökande som vi vill hjälpa tillbaka till arbetsmarknaden och samarbete med företag är avgörande för att lyckas i detta arbete.

Vi följer utvecklingen, vi tvättar händerna ofta men vi arbetar egentligen på precis som vanligt.

Testa oss

Kommunen arbetar med arbetssökande personer som är behov av kommunens hjälp av att komma ut på arbetsmarknaden. Bara för att de är behov av kommunens hjälp så är det inget fel på dem.

Göteborgs Stad har stor verksamhet för arbetssökande och har någonting att erbjuda för alla målgrupper. Vi har verksamhet för alla. Det vi kan konstatera precis som Arbetsförmedlingen är att väldigt många av våra inskrivna är precis som hos Arbetsförmedlingen tillhörande minst en av de utsatta grupperna på arbetsmarknaden: lågutbildade, funktionsnedsatt, person över 55 år eller utrikesfödd.

Långtidsarbetslös är en annan grupp personer som har det väldigt svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Har man väl kommit ifrån arbetsmarknaden är det svårt ibland att komma tillbaka.

Företag är ibland väldigt traditionella hur man rekryterar. Lägga ut annons eller känna någon som känner någon som söker jobb. Dessa personerna ovan får inte jobb via dessa två traditionella sätten. Kommer inte klara sig i den konkurrensen.

Säger man till kommunen vad man är behov av så kan kommunen titta i sina verksamheter och ta fram passande kandidater. Vi gör rekryteringsträff och intervjuar alla kandidaterna individuellt för att på detta sätt få fram de vi tror på. Dessa sedan träffar företaget.

Fast man träffar kandidater så har man fortfarande inte lovat någonting. Träffar man en kandidat som man vill gå vidare med så gör man det. Den personen kan också börja praktik som en introduktion som sedan övergår till anställning.

Finner man ingen som man vill gå vidare med så kan man gå tillbaka för att rekrytera på sitt mer traditionella tillvägagångssätt med jobbannonser etc.

Man kan testa att finna en arbetssökande via oss. Finner man en kandidat via oss har man sparat väldigt mycket tid som är pengar och man har fått hjälp helt gratis. Samtidigt har en person som är behov av arbete fått en anställning. Det är det vi kallar för vinna-vinna.

Social hänsyn och Galaxen bygg

Stödfunktionen var i Stockholm och presenterade hur vi arbetar i Göteborg. Bra diskussioner och kul att få inspirera andra.

Göteborg och Göteborgs Stad har kommit väldigt långt hur vi arbetar tillsammans med Social hänsyn i upphandling. Samarbetar med t ex Galaxen bygg då de arbetar med en av  målgrupperna som vi vill prioritera i detta arbete.

Att tro att man ska kunna göra allting själv är inte lösningen. Inte ens när man är en storstad klarar man detta. Som exempel arbetade vi med 207 stycken leverantörer som hade krav på social hänsyn varav 78% var inom byggbranschen – lägg märke till att det inte är unika leverantörer då en leverantör kan vinna flera upphandlingar men ska då å andra sidan diskuteras med flera gånger.

Under 2019 hade vi sammanlagt 253 arbetsdagar. Räknar man på detta sätt inser man att det är svårt att få tag på och ha dialog med 207 stycken leverantörer. Man bör samarbeta med de aktörerna som arbetar med liknande frågor. Inte heller som vissa kommuner gör enbart fokusera på försörjningsstödstagare utan fokusera brett på de målgrupperna som är behov av kommunens hjälp att komma ut på ordinarie arbetsmarknad.

Fokuserar man brett och samarbetar med andra som arbetar med liknande frågor och målgrupper når man resultat. Leverantörerna är också enbart intresserade av positivt resultat. Det ska inte vara jobbigt, någonting extra eller ta energi eller tid. De ska också känna att de får nåonting positivt utifrån detta arbete. Det ska vara vinna-vinna situation.

Att få komma till Stockholm och presentera och inspirera hur detta arbete kan göras var väldigt roligt att få möjlighet att göra.

Läs mer på Galaxens hemsida som gjorde en artikel om seminariet. Läs mer om vårt samarbete med Galaxen bygg.

Så påverkas upphandling av att barnkonventionen har blivit lag

Den 1 januari 2020 började lagen om Förenta nationernas konvention om barns rättigheter (barnkonventionen) att gälla. Det innebär bland annat att vid upphandlingar som påverkar barn ska upphandlande myndigheter och enheter ta hänsyn till barns rättigheter.

Stödfunktionen för social hänsyn i Göteborg arbetar idag inom Jämlik stad, Målområde – Skapa förutsättningar för arbete. I vårt dagliga arbete behöver också reflektera kring de synergier som vårt arbete skapar för de andra fokusområdena. För att Jämlik stad ska fungera behöver alla de fyra fokusområdena gå i samklang.

Hur påverkar då vårt arbete barnen, hur kan vi med att med hjälp av upphandling och särskilda kontraktsvillkor kring social hänsyn göra skillnad?

Genom att använda oss av upphandling som en arbetsmarknadsåtgärd skapar vi förutsättningar för vårdnadshavare att får jobb. Genom att skapa arbete för vårdnadshavare skapar vi förutsättningar för att barnen ska få en bättre framtid. Att vårdnadshavarna får möjlighet att bygga upp sin egenmakt och sitt självförtroende är avgörande för att de i sin tur ska kunna vara den viktigaste resursen under ett barns uppväxt, både för anknytning, tidig språkutveckling och möjligheterna att klara skolan.

Barns livsvillkor och hälsa påverkar hela deras livet. Alla föds inte med goda ekonomiska och fysiska uppväxtvillkor, trygga relationer till vuxna, goda kamratrelationer samt lek och lärande.  Vårt lärande börjar tidigt och vi tar efter de som vi lever med. Vi influerar barnen och de unga omedvetet genom våra erfarenheter, kunskaper och tankar vilket blir en grund för barnets kunskap och världsbild.

Alla barn i Göteborg har inte samma förutsättningar. Olika familjer bidrar till att barn har skilda förutsättningar att utvecklas under sin uppväxt. Alla vårdnadshavare har inte samma sociala och ekonomiska resurser och förutsättningar. De socioekonomiska förhållandena och den strukturella diskrimineringen avspeglar sig på detta sätt i barns olika uppväxtvillkor.  Att varje barn och ungdom oavsett socioekonomisk status, geografisk hemvist, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder och sexuell läggningen får en god start i livet och en god uppväxt är därför centralt för att uppnå likvärdiga livsvillkor och förutsättningar för nå en jämlik stad.

Så om vi skapar förutsättningar för föräldrarna att bli bra förebilder och stärker deras självbild så skapar vi en god grogrund för barnens utveckling och framtid!

Läs mer på Upphandlingsmyndighetens hemsida.

Jämlik stad – webbutbildning

Social hänsyn i upphandling i Göteborg har uppkommit utifrån och är en del av arbetet som Göteborgs Stad har med Jämlik stad. Det är ett av verktygen vi har att arbeta med jämlikhet inom staden. Ett av alla verktyg vi har i vår verktygslåda.

Vad är jämlik stad, vem har ansvaret och varför är detta arbetet viktigt. Det och mycket mer har man gjort en utbildning på som är öppen för alla.

Klicka här: Webbutbildning – jämlik stad.

Ett snabbt sätt att få mer insikt och kunskap om  arbetet som sker. För mer information om arbetet gå in här http://goteborg.se/jamlikt

Räkna på kostnader

Vad tjänar samhället på att en person får anställning? och vad hamnar dessa kostnaderna istället? Är det hos företagen som anställer?

Det kan man räkna på och det har på olika sätt gjort både i Göteborg Stad genom socioekonomisk rapport och upphandlingsmyndigheten har gjort via en räknesnurra – detta genom det nationella projektet där de tagit fram en nationell modell för social hänsyn.

Samhället tjänar mycket på att folk arbetar. Ser inte så mycket ut när man bara räknar på en arbetssökande men räknar man på hur många som faktiskt är aktuella för social hänsyn inser man att varje person räknas. Blir snabbt mycket pengar.

Givetvis skapar en anställning också stort värde för individen som får en anställning då det påverkar dess situation enormt. Forskning visar att det också påverkar familjen och barnen. Bland annat kan man se att barn med föräldrar som har ett jobb går det bättre för i skolan.

Upphandlingsmyndighetens räknesnurra

Gå in på länkarna ovan varav Upphandlingsmyndighetens är helt ny. Skriv olika siffror och experimentera. Få fram exempel på vad det kostar och var kostnaderna hamnar.

 

Politiska mål banar väg för krav på nya jobb vid upphandling

Nedan artikel är tagen från Upphandlingsmyndigheten som i oktober skrev en artikel om hur vi i Göteborgs Stad arbetar med frågan. Originalartikeln.

 

STYRNING | Göteborgs stad har jobbat med sysselsättningsfrämjande åtgärder i sina upphandlingar i flera år. I takt med att politikerna har satt upp mål och riktlinjer har begreppet blivit välkänt för både medarbetare och leverantörer.

Jonas Attenius, kommunalråd i Göteborg med ansvar för bland annat inköps- och upphandlingsfrågor, säger att grunden till framgången är att den politiska majoriteten är överens om att det är värt att ställa krav:

– Vi upphandlar för över 20 miljarder kronor per år och har ju alla möjligheter att använda upphandling som ett verktyg för att få den bästa affären, inte bara ekonomiskt utan också socialt och ekologiskt.

Det finns en klar politisk strategi i Göteborg som skapar förutsättningar för hela organisationen att använda sysselsättningskrav som arbetsmarknadsverktyg.

Vägen från politiskt mål till riktlinje

Sedan 2012 finns social hänsyn vid upphandling med som ett politiskt beslutat mål med ett eget avsnitt och öronmärkta resurser i stadens budget. 2014 hade målet utvecklats till ett politiskt uppdrag till bolag och förvaltningar om att 50 procent av alla upphandlingar av tjänster skulle ta social hänsyn. 2016 antog dessutom kommunfullmäktige en inköps- och upphandlingspolicy som slår fast både att – och hur – staden ska arbeta för sysselsättningsfrämjande åtgärder.

– De tydliga riktlinjerna har varit ett stort stöd för oss som jobbar med de här frågorna varje dag, säger Maja Ohlsson, samordnare och specialist inom uppföljning på Inköp och upphandling på Göteborgs stad. Det har underlättat mycket i kontakten med bransch- och fackliga organisationer.

Policyn ger långsiktighet i arbetet

Enligt Maja Ohlsson kunde det i början vara en tuff utmaning att få olika delar av organisationen att våga ställa sysselsättningskrav. Sedan policyn kom på plats som riktlinje har det blivit lättare att agera i hela organisationen och därmed skapa fler jobb för personer som står långt från arbetsmarknaden.

– Det svåra är vägen fram till en policy. Sedan rullar det bara på, inte minst då vi följer upp resultatet enligt budgeten fyra gånger per år, säger hon.

Jonas Attenius håller med om att en fastslagen policy fungerar långsiktigt:

– Den typen av riktlinjer gäller ju och ska följas oavsett politisk ledning.

Ställer alltid krav på anställning

Den modell som Göteborg arbetar efter är snarlik den nationella modellen för sysselsättningskrav vid offentlig upphandling. En skillnad är dock att Göteborg alltid kräver att leverantörer ska erbjuda jobb. Praktikplatser räcker inte.

– Det är lika mycket arbete med att ta fram en praktikplats som att ordna en anställning, säger Maja Ohlsson. Vi vet vad det betyder för de enskilda i målgruppen att kunna få en lön, teckna hyreskontrakt eller ta ett lån.

Modellen innebär en gyllene chans

Carina Kilander, upphandlare på Familjebostäder, intygar att modellen har blivit ett begrepp med positiv klang på den lokala arbetsmarknaden.

– Att vi ställer sysselsättningskrav och leverantörerna ordnar jobb innebär en gyllene chans för många människor, säger Carina Kilander. Det har varit lyckosamt och i många fall lett till anställningar även på sikt.

Göteborgs stad bad dem som fick arbete via upphandling under 2017 om samtycke till kontakt för uppföljning. 68 procent gav sitt samtycke och telefonenkäten visade att 80 procent av dem hade arbete i slutet av 2018.

Kreativ dialog ger nya arbetsuppgifter

Det är framför allt vid upphandling av bygg- och anläggningsentreprenader som Göteborg ställer numerära krav på anställningar. Den rådande högkonjunkturen i byggbranschen har dock gjort att staden har fått nöja sig med att ställa krav på den vinnande leverantören om en dialog kring möjligheterna att skapa jobb.

– Det råder en sådan brist på arbetskraft att vi har fått mjuka upp kraven, säger Carina Kilander. Den kreativa dialogen har å andra sidan gjort att vi har kunnat få in personer i uppdraget utan att de nödvändigtvis har kompletta yrkeskunskaper, exempelvis som hantlangare till snickare.

Kommunikation ger förståelse och kunskap

Erfarenheterna från Göteborg visar att det är A och O att kommunicera mycket kring sysselsättningskraven. Längs resan har politiker och tjänstemän fått hjälpa medarbetare och leverantörer att förstå fördelarna och nysta upp orosmolnen.

– Det är viktigt att vi politiker informerar om varför vi jobbar med krav på sysselsättning, säger Jonas Attenius. För en del är det här fortfarande en kunskapsfråga, så vi måste kunna förklara för meningsmotståndare och andra. För många företag är det snarare en kompetensförsörjningsfråga, på både kort och lång sikt. Då gäller det att vi har en god relation till näringslivet och hjälper de leverantörer som gärna vill ta socialt ansvar.

Maja Ohlsson instämmer: att bygga tillit är avgörande. Förut kunde kraven bli ifrågasatta av fackliga organisationer och leverantörer, men nu vet alla berörda att staden strävar efter att hitta rätt personer och ”ge dem extra kompetens”.

– Det ger enorma samhällsvinster när någon lämnar ett bidragsberoende och kommer ut i arbete, säger Maja Ohlsson. Om vi vill att barnen i vårt samhälle ska ha det bra, då ska vi se till att ordna jobb åt deras föräldrar.

Senast uppdaterad (upphandlingsmyndighetens hemsida):