Nu är det klart – hela Staden ska arbeta efter projektmodellen

Den 25 februari antog kommunfullmäktige i Göteborgs Stad en ny policy för upphandling och inköp. Pilotprojektets modell för social hänsyn har skrivits in som en del av vägledningen. Även Stadens Budget ger verksamheterna i uppdrag att fortsätta utveckla och använda upphandling för att skapa sysselsättning för personer långt ifrån arbetsmarknaden.
 Modellen förespråkas i policy för upphandling och inköp

En av riktlinjerna i Stadens nya upphandlings- och inköpspolicy är att Staden genom att ställa krav vid inköp ska bidra till en hållbar stad. I begreppet hållbar upphandling ingår arbetet med att skapa sysselsättning för grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Följande gäller nu för alla upphandlande förvaltningar och bolag i Staden:

”Vid genomförande av upphandlingar som kan omfatta sociala hänsynskriterier ska Göteborgs Stads modell för social hänsyn i offentlig upphandling användas. En stödfunktion finns etablerad hos Upphandlingsbolaget. Vid avsteg från denna inriktning ska annan avstämd modell kunna redovisas.”

Den modell som avses är den som har tagits fram inom ramen för ett pilotprojekt under två års tid och som presenterades för kommunstyrelsen i höstas.

I policyn framgår också att upphandlande bolag och förvaltningar vid större tjänstekontrakt och entreprenader ska ”utreda om det är möjligt och lämpligt att ställa krav som innebär att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden bereds möjlighet till sysselsättning”.

Tydligt uppdrag i Budget 2016

Också i Budget för 2016 fortsätter Göteborgs Stads politiker ge tydliga direktiv till verksamheterna om att arbeta med social hänsyn i form av krav och villkor på sysselsättning. Detta både i form av ett särskilt uppdrag att fortsätta utveckla och använda den framtagna modellen (se Arbetsmarknad och Vuxenutbildning) samt i inriktningarna för målet att andelen hållbara upphandlingar ska öka (se Upphandling).

Stadens Budget och Policyn för Upphandling och Inköp utgör några av Stadens viktigaste styrande dokument. De mål och riktlinjer som anges där omfattar alla förvaltningar och bolag i Staden.

Vad betyder detta i praktiken för min förvaltning/ mitt bolag?

Upphandlingsbolaget har i uppdrag att fungera som stöd till Stadens bolag och förvaltningar i upphandlingsfrågor. För att möta politikens tydliga direktiv ifråga om hållbar upphandling bildas under våren en särskild hållbarhetsfunktion. I den ingår stödfunktionen för social hänsyn, som samverkar med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen.

När upphandlande bolag/förvaltning står inför en tjänsteupphandling där social hänsyn kan komma att användas är det viktigt att tidigt kontakta stödfunktionen. Detta för att Upphandlingsbolaget och Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ska kunna föra  dialog med Arbetsförmedlingen, branschen, fackförbunden och yrkesnämnderna angående prognostiserat kompetensbehov, eventuella risker för undanträngningseffekter samt om rimligt antal arbetssökande att utbilda inom vilka yrkeskompetenser. 

Om din förvaltning eller ditt bolag står inför att bedöma om en upphandling är lämpad för krav på social hänsyn i form av anställningsvillkor, är du välkommen att kontakta CSR-specialist Charlotte Lundqvist vid Stödfunktionen för social hänsyn på Upphandlingsbolaget.

Mycket information om vad Stadens modell för social hänsyn i upphandling i praktiken innebär finner du även på sidorna ”Så fungerar det”. Här finner du även de krav- och villkorsformuleringar som tagits fram.