Inspiration från London – den offentliga upphandlingens möjligheter

- Offentlig upphandling är den nya generationens rock ’n’ roll! Det menar Colin Zetie, affärsutvecklare vid Groundwork – en ideell organisation som verkar för att stärka lokalsamhället och den sociala hållbarheten i olika delar av London. Colin har med stor glädje följt arbetet med social hänsyn i upphandling som arbetsmarknadsverktyg i Göteborgs Stad.

- Det finns inget slätstruket eller stelt över upphandlingsrollen längre, säger Colin Zetie, ledande affärsutvecklare på Groundwork som är en av Storbrittaniens största ideella organisationer.

Groundwork anlitas ofta som konsulter både av privata aktörer och offentliga myndigheter och bistår bland annat med stöd i upphandlings- och anbudsförfaranden såväl som med leverans i större offentliga projekt.

Deras expertis är att engagera marginaliserade människor i projekt som är lokalsamhället, den sociala hållbarheten och miljön till fördel.  Ett särskilt gott samarbete har Groundwork länge haft med stadsdelen Newham.

- Deras upphandlingsstrategier är några av de mest sofistikerade jag har stött på, säger Colin och ler. Newham och Göteborg fann varandra direkt!

Göteborg inspireras av London

Redan 2009 fick Göteborgs Stad kontakt med Newham då en delegation från tidigare stadsdelsförvaltningen Lärjedalen besökte Groundwork i London för att undersöka det innovativa på arbetsmarknadsområdet. Just då pågick byggnationen av Queen Elisabeth Olympic Park inför OS 2012 och Newham tillämpade ett koncept för upphandlingar och markanvisningar som innebar att leverantören/entreprenören skulle ta ett betydande socialt ansvar för att ett kontrakt skulle vara aktuellt.

- Bland annat skulle en tredjedel av arbetskraften vara lokalt rekryterade arbetslösa som även skulle utbildas inom ramen för projektet, berättar Colin som hade ansvar för att skriva den del av anbudsdokumentet som rörde social hållbarhet i OS-projektet.

Då Skanska var en av byggherrarna väcktes tanken hos Göteborgsdelegationen att ett sådant koncept borde vara möjligt även i Göteborg. Besöket gav ringar på vattnet och Colin har verkat som en spindel i nätet och nyckelperson för ett fortsatt erfarenhetsutbyte mellan Göteborgs Stad och England både i upphandlingsfrågor och på arbetsmarknadsområdet.

Inte minst har Groundwork varit en viktig samverkanspart under arbetet med att ta fram en arbetsmarknadsanknuten modell för social hänsyn i Göteborgs Stad.

- Ni har gjort ett fantastiskt arbete givet den korta tid och de förutsättningar ni har haft. Se bara hur långt ni har lyckats komma på bara två år!

Att Göteborgs Stad har varit framgångsrika tror Colin har att göra med att man precis som Newham har vågat testa och agera ända från start.

- Här i Göteborg har ni gått till praktisk handling väldigt snabbt – det har inte bara varit ord. Många gånger leder offentliga projekt enbart till en massa möten.

Nya värden i offentlig upphandling

Vid ett flertal tillfällen har Colin bjudits in för att hålla inspirationsföreläsningar tillsammans med projektledarna från Upphandlingsbolaget. Vid sitt senaste besök i Göteborg föreläste han för arbetsmarknads- och upphandlingsansvariga i GR-regionen. Colin understryker den offentliga upphandlingens möjligheter.

- ”Valuta för pengarna” har tidigare varit den överordnande faktorn som avgjort alla beslut om upphandling i offentlig förvaltning, säger han, men i London ser vi ett ökande stöd för att andra värden bör tas med i kalkylen.

Offentlig upphandling är ett potentiellt mycket kraftfullt verktyg för att styra samhällsutvecklingen i önskad riktning.

- Idag kan den upphandlare som vill också verkligen vara med och påverka, menar han.

Lokal arbetskraft i offentliga projekt

Groundwork arbetar med att underlätta för offentliga myndigheter och privata bolag att sysselsätta och anställa lokal arbetskraft i offentliga projekt. I flera större offentliga byggprojekt i London har så stor andel som 70 procent av arbetskraften var lokalt rekryterad.

- Det handlar om att se till att skattebetalarnas pengar används på ett sätt som ger så mycket som möjligt tillbaka till dem som betalar, säger Colin.

Ett effektivt sätt att stärka lokalsamhället på är att skapa sysselsättningsmöjligheter för arbetslösa.

- En stor fördel med att använda lokal arbetskraft, särskilt om den kommer från människor som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid, är att det är högre sannolikhet att de spenderar sina pengar i närområdet, förklarar Colin.

Därigenom cirkulerar pengarna i hela närsamhället och sporrar ekonomin.

- Det finns med andra ord en dubbelsidig fördel med att anlita lokal arbetskraft, menar Colin.

Engagemang för unga

Colin talar med stort engagemang om vikten av att motverka arbetslösheten, särskilt den bland ungdomar.

- Människor blir med rätta arga när de inte kan se någon framtid. Det är då vi får upplopp! säger han. Vi som sitter i en auktoritetsposition och har makt och möjlighet att påverka borde skämmas om vi bara går rakt förbi en hel generation.

Groundwork arbetar på en rad olika vis med att engagera ungdomar och ge dem möjligheter till utbildning, praktik och andra erfarenheter som kan hjälpa dem till ett jobb.

- Men det handlar inte bara om jobb, det är möjligheten att skapa sig ett liv som är det egentliga målet, säger han.

En av de viktigaste åtgärderna man kan göra för att hjälpa ungdomar in på arbetsmarknaden menar Colin är att ge dem tillfälle att arbeta sida vid sida med dem som är äldre och erfarna. Det medför en förändring i socialiseringen för ungdomarna.

- När en ungdom exempelvis får lägga tegelstenar jämsides med en erfaren murare ser han eller hon ganska snabbt att det behövs tid och övning för att bli bra på ett jobb. Samtidigt får de på fikarasterna höra om fördelarna med att ha ett avlönat arbete. Det är motiverande! berättar Colin.

Colin tycker sig se ett samband mellan arbetslöshet och en attityd till livet som handlar om att det viktiga inte är vad man gör utan vad man har.

- I ett samhälle med hög arbetslöshet växer många människor upp utan föräldrar som kan tala om sitt arbete vid middagsbordet. Då talar man om själva middagsbordet istället!”

Kompetensförsörjning för leverantörer

Groundwork sätter även upp leveransmekanismer för företagen som säkerställer att de kan anställa lokalt.

- Samtidigt ser vi till att de arbetslösa får relevant utbildning för de arbeten som ska utföras, förklarar Colin.

Det finns en stor efterfrågan från företagens sida på hjälp med kompetensförsörjning såväl som medel för att bedriva ekologiskt och socialt hållbara verksamheter. Därför finns det stora fördelar för de företag som gör affärer med offentliga myndigheter när upphandlingarna inbegriper ett socialt ansvar för långtidsarbetslösa.

- För företagens del kostar det ingenting och dessutom får de arbetskraft som är särskilt utbildad för att kunna ta de arbeten som utförs inom ramen för de projekt som myndigheten upphandlar, säger Colin.

Precis som i Göteborg upplever Colin ett stort engagemang och en positiv inställning från företagens sida.

- Min erfarenhet är att även de riktigt stora bolagen vill göra gott, säger Colin.

Kompetensförsörjningen är oerhört viktig för hela samhället, inte minst med tanke på den åldrande befolkningen.

- Om bara några decennier kommer det att gå två personer i arbetsför ålder på en pensionär istället för dagens fyra – det är en jätteutmaning, säger han.

 

Göteborgs Stad har tagit intryck av Groundworks holistiska arbetsmodeller och långsiktiga tänkande gällande offentliga projekt. Framtagen modell för social hänsyn i upphandling inbegriper ett genomtänkt stöd för leverantörer i rekryteringsprocessen samt kompetensstärkande åtgärder såsom utbildningssatsningar. Stor vikt läggs även vid dialog med berörda branscher, något som också Colin understryker.

- De arbetstillfällen eller sysselsättningsmöjligheter man satsar på måste vara realistiskt genomförbara. Vissa sektorer och vissa arbeten medför stora risker – då är det viktigt att vara lyhörd, säger han.

Upphandlingens möjligheter

Colin är övertygad om att det kommer bli allt mer både attraktivt och roligt att arbeta upphandling tack vare dess anknytning till samhällsfrågor och samhällsutveckling. Han ser redan nu att detta är på gång.

- Det håller på att komma in mycket kreativitet in i upphandlaryrket. Den som är duktig på sitt jobb kan börja ”leka”, säger Colin och tillägger sedan att det kanske låter oseriöst.

Vad han menar är att den upphandlande myndighet som verkligen kan ramverken, juridiken och lagarna som rör offentlig upphandling också har stora möjligheter att verka för samhällsnytta.

- Jag tror många som arbetar med offentlig upphandling känner av att en stor förändring är på gång. Offentlig upphandling är på väg att bli den nya generationens rock ’n’ roll!

 

Text: Cecilia Jonasson