Fler nyanlända ska få anställning genom EU-projekt

Tillsammans med Upphandlingsmyndigheten har Göteborgs Stad och flera andra svenska kommuner fått ett EU-anslag som ska se till att fler nyanlända personer får anställning i offentligt upphandlade projekt.

Offentlig upphandling är ett verktyg som kan användas för att minska klyftorna på arbetsmarknaden och öka integrationen. Anställning har visat sig vara ett av de allra viktigaste medlen för nyanlända att lära sig svenska och känna sig inkluderade i samhället. Göteborgs Stad har arbetat med sysselsättningskrav i upphandling sedan 2014 i modellen för Social hänsyn. Nu är planen att det ska skapas en nationell modell som ska stödja alla upphandlande myndigheter i landet att medverka till ökad sysselsättning för nyanlända.

Maja Olsson är biträdande projektledare för projektet och samordnare på Göteborgs Stad Inköp och upphandling. Maja var projektledare för pilotprojektet i Göteborg 2013-2015 som mynnade ut i modellen för Social hänsyn som är den modell som Göteborgs Stad tillämpar idag. Göteborgs modell är en av föregångarna till EU-projektet.

- Fler och fler kommuner vill arbeta med sysselsättningskrav i upphandling och det är jättekul! Modellen vi tar fram kommer göra det enkelt för stora såval som små aktörer, samtidigt som leverantörerna för en mer enhetlig bild av vad sysselsättningskraven innebär, säger Maja.

Många länder i Europa har kommit långt när det kommer till sysselsättningskrav i upphandling. I Rotterdam, Holland, erbjuds drygt 3000 nyanlända anställningar eller praktikplatser varje år. Sverige tar inspiration från deras arbetssätt, där de bland annat använder mer IT-teknologiska sätt att systematisera uppföljningen av anställningar och praktik för personer långt från arbetsmarknaden.

- Innan sommaren ska en basmodell som inkluderar rekryteringsprocess, inköpsprocess, förslag till kontraktsvillkor och tillämpningsanvisningar sjösättas, säger Maja.

Ett led i att sprida kunskap är att arrangera konferenser och workshops kring arbetet. Den 23 maj hålls en inspirationskonferens i Helsingborg, där alla som arbetar med upphandling eller arbatsmarknadsfrågor är välkomna.