Vilka krav kan vi ställa?

Tillsammans med projektets upphandlingsgrupp samt jurister och upphandlare vid Göteborgs Stad inköp och upphandling har stödfunktionen för social hänsyn tagit fram förslag till formuleringar av villkor och krav på social hänsyn vid offentlig upphandling. 

Då varje upphandling är unik rekommenderar stödfunktionen att de upphandlare som använder framtagna formuleringar av krav och villkor på social hänsyn för en dialog med stödfunktionen redan i planeringsfasen. Särskilt viktigt är detta i det fall upphandlande enhet ställer krav på anställning ur de prioriterade målgrupperna. Arbetsmarknadsverksamheterna behöver tid att utbilda och rusta individer inför kommande anställningsmöjligheter, så att de senare kan vara leverantörerna till stöd vid rekrytering.

Kravformuleringarna testas för närvarande av de förvaltningar och bolag som ingår i pilotprojektet.

Översikt över framtagna mallar:

Nedan följer en översikt över de texter som tagits fram. Förslagen bygger på att en leverantör tilldelas hela kontraktet, alternativt att det tilldelas en leverantör per delområde.

Ett dokument med alla texter  i sin helhet finner du längst ner på denna sida. 

OBS! Diskussion bör alltid föras mellan den ansvarige upphandlaren och stödfunktionen för att bedöma nivån på villkoret/vilket alternativ som ska användas.

Inledande text

Ett inledande stycke "Social Hänsyn" beskriver målet med och bakgrunden till krav på social hänsyn. Detta är tänkt som en generell information till leverantörerna och ska kombineras med något av de fyra olika alternativen till krav eller särskilda villkor som räknas upp nedan. 

Alternativ

1. Krav på dokumentation i anbudet

     Används under Krav på leverantören.

2. Framtida diskussioner

     Används som särskilt kontraktsvillkor.

3. Anställningar

     Används som särskilt kontraktsvillkor.

4. Lärlingar

     Används som särskilt kontraktsvillkor.

Vilket alternativ som är mest lämpligt beror på hur skarpt kravet eller det särskilda kontraktsvillkoret ska vara och på vilken typ av tjänster som upphandlingen avser. Alternativ ett och två kan användas tillsammans. Om alternativ fyra ska användas ska det alltid användas i kombination med alternativ tre. Alternativ tre är det som Göteborgs Stad i första hand vill arbeta med då det är det alternativ som ger mätbara resultat.

Informationstext inför Förnyad konkurrensutsättning (FKU)

Utöver de ovanstående alternativen har projektet även tagit fram en informationstext som kan användas i förfrågningsunderlag för ramavtal som ska avropas med FKU. Detta för att social hänsyn ska kunna användas som tilldelningskriterium vid kommande förnyade konkurrensutsättningar.