Vilka krav kan ställas?

Tillsammans med projektets upphandlingsgrupp, jurister och upphandlare vid Göteborgs Stad inköp och upphandling samt arbetsrättsjurister från Stadsledningskontoret har stödfunktionen för social hänsyn tagit fram mallar för krav och villkor om social hänsyn. 

Kraven är formulerade så att de inte kommer i konflikt med Lagen om Anställningsskydd (LAS) eller med kollektivavtalsvillkoren för gällande bransch. Varje upphandling är dock unik och kraven måste därför anpassas till förutsättningarna för varje enskild affär och för den bransch upphandlingen gäller för att resultatet ska bli så bra som möjligt.Därför förs en kontinuerlig dialog mellan upphandlaren och stödfunktionen på Upphandlingsbolaget (UHB) redan vid planeringsstadiet av varje enskild upphandling.

Denna tidiga dialog gör det möjligt för stödfunktionen att undersöka arbetsmarknaden och branschens förutsättningar, samt att ge stadens arbetsmarknadsverksamheter den information de behöver för att utbilda och rusta individer inför de anställningsmöjligheter som tillkommer genom upphandlingarna. När tilldelningsbeslut sedan fattas kan stadens arbetsmarknadsverksamheter vara dig som leverantör till gott stöd vid rekryteringen. 

Kravformuleringarna har testats framgångsrikt av de förvaltningar och bolag som ingår i pilotprojektet. 

Översikt över framtagna mallar:

Nedan följer en översikt över de texter och förslag till kravformuleringar som har tagits fram. Ett dokument med alla texter  i sin helhet finner du längst ner på denna sida. 

Förslagen bygger på att en leverantör tilldelas hela kontraktet, alternativt att det tilldelas en leverantör per delområde.

Inledande text

Ett inledande stycke "Social Hänsyn" beskriver målet med och bakgrunden till krav på social hänsyn. Detta är tänkt som en generell information till leverantörerna och ska kombineras med något av de olika alternativen till krav, särskilda villkor eller kriterier som räknas upp nedan. 

Alternativ

1. Krav på dokumentation i anbudet

     Används under Krav på leverantören.

2. Framtida diskussioner

     Används som särskilt kontraktsvillkor.

3. Anställningar

     Används som särskilt kontraktsvillkor.

4. Lärlingar

     Används som särskilt kontraktsvillkor.

Vilket alternativ som är mest lämpligt beror på hur skarpt kravet eller det särskilda kontraktsvillkoret ska vara och på vilken typ av tjänster som upphandlingen avser. Alternativ ett och två kan användas tillsammans. Om alternativ fyra ska användas ska det alltid användas i kombination med alternativ tre. Alternativ tre är det som Göteborgs Stad i första hand vill arbeta med då det är det alternativ som ger mätbara resultat.

Informationstext inför Förnyad konkurrensutsättning (FKU)

Utöver de ovanstående alternativen har projektet även tagit fram en informationstext som kan användas i förfrågningsunderlag för ramavtal som ska avropas med FKU. Detta för att social hänsyn ska kunna användas som tilldelningskriterium vid kommande förnyade konkurrensutsättningar.