Varför social hänsyn?

Varför ska du som leverantör lägga anbud på upphandlingar med social hänsyn? På denna sida kan du ta del av motiven bakom Göteborgs Stads satsning på en arbetsmarknadsanknuten modell. 

Göteborgs Stads satsning på att använda social hänsyn i upphandling som ett arbetsmarknadsverktyg syftar både till att bidra till en stärkt kompetensförsörjning i staden och en ökad social hållbarhet. En sådan modell har många fördelar. Fler arbetstillfällen för ungdomar, funktionsnedsatta och utrikes födda hos stadens leverantörer leder till jämnare villkor på arbetsmarknaden och en ökad integration. Samtidigt får leverantörerna en bredare kompetens och ökad mångfald i sina verksamheter.

Samhället betalar idag ett högt pris för arbetslösheten både i direkta och indirekta kostnader, och genom att fler personer ur de prioriterade målgrupperna får arbete minskar samhällskostnaderna. Dessutom kan social hänsyn i upphandling bli ett verktyg för att minska att staden glider isär - idag är beroendet av försörjningsstöd väldigt snedfördelat över staden. (Läs mer om försörjningsstödet här).

Offentliga myndigheter är en stor och viktig konsument och social hänsyn i upphandling är ett viktigt verktyg för att åstadkomma samhällsnytta genom ansvarsfulla affärer. 

Det säger leverantörer med inblick

Arbetet inom pilotprojektet för social hänsyn i upphandling har lett till att 40-talet personer har fått arbete hos stadens leverantörer under perioden augusti 2014 - januari 2015. Några av dessa personer och deras arbetsgivare har vi intervjuat och skrivit reportage och artiklar om. De lyfter också det stora värde social hänsyn har för enskilda individers liv:

Anställning hos Tuve Bygg ingav hopp i hela grannskapet

Målarlärling hos KP måleri - en solskenshistoria

Tidningsdistributörer anställda av Västsvensk Tidningsdistribution

 

Fördelar för dig som leverantör

Marknadsförings- och profileringsvärde. Att lägga anbud på upphandlingar med social hänsyn och utföra sådana tjänster är ett naturligt steg att ta för de många företag som redan arbetar med socialt ansvarstagande, Corporate Social Responsibility och hållbarhet. Genom att tillhandahålla en tjänst som inbegriper socialt hänsynstagande har företaget möjlighet att vinna större trovärdighet avseende det arbetet. 

Framförhållning. Kommunen har fattat ett långsiktigt politiskt beslut att göra social hänsyn till en naturlig del av all handel med näringslivet. Redan i år står det i budget att 50% av alla tjänsteupphandlingar skall göras med social hänsyn. Håll dig uppdaterad och följ med på resan!

Mångfald. Genom att anställa personer ur de prioriterade målgrupperna utrikes födda, personer med funktionsnedsättning eller ungdomar får du både en bredare kompetens och mångfald i ditt företag.

Framtida kompetensförsörjning! Målet med insatserna inom projektet är inte bara att främja den sociala integrationen och ge personer som står långt ifrån arbetsmarknaden en möjlighet att bli självförsörjande. Förhoppningen är också att vi kan skapa en attraktiv väg för dig som leverantör att hitta arbetskraft. Därför har Göteborgs Stad tagit fram en rekryteringsmodell där en arbetsmarknadsverksamhet utses att hjälpa det företag som ska leverera en tjänst med sociala krav på anställning. Modellen ser också till att arbetsmarknadsverksamheterna i god tid kan identifiera, utbilda och rusta ett tillräckligt stort antal individer för företagen att rekrytera ifrån. Inom projektet kallas denna process för "målgruppsprocessen".

Du kan läsa mer om modellen och målgruppsprocessen här.